Christian 3.s danske Bibel

[1077]

V.

NV vel / nu i Rige / græder oc hyler offuer eders elendighed / som skal komme offuer eder. Eders Rigdom er raadnet / eders Kleder ere møledne / Eders Guld oc Sølff er forrustet / oc deris rust skal vere eder til it vidnisbyrd / oc skal æde deris Kød / som en Jld. J haffue samlet eder Liggendefæ i de siste dage. See / Ar|1078beydernis løn / som indhøstede eders Land / oc bleff indehulden aff eder / hun skriger / oc Høstfolckenis rob er kommet faar den HERRE Zebaoths øern? J leffuede vel paa Jorden / oc haffde eders vellyst / oc fødde eders hierte / som paa en slacte dag. J dømde oc dræbte den Retferdige / oc hand stod eder icke imod.

Saa verer nu taalmodige / kære Brødre / indtil HERRENS tilkommelse. See / en Bonde tager vaare paa Jordens kaastelige fruct / oc er taalmodig der met / indtil hand faar morgen Regn oc afften Regn. Vere i ocsaa taalmodige / oc styrcker eders hierte / Thi HERRENS tilkommelse er nær. Sucker icke mod huer andre / kære Brødre / at i skulle icke bliffue fordømde. See / Dommeren er faar Dørren. Mine kære Brødre / tager Propheternis pine oc taalmodighed til it Exempel / huilcke der talede til eder i HERRENS naffn? See / wi prise dem salige / som haffue ledet. J haffue hørt Jobs taalmodighed / oc seet HERRENS endeligt / Thi HERREN er barmhertig oc en Forbarmere.

Men faar alle ting / mine Brødre / da suerier icke / huercken ved Himmelen / eller ved Jor Matth. 5.den / oc ey met nogen anden Eed. Oc eders ord skal vere / Ja / det som ia er / oc Ney / det som ney er / paa det i skulle icke falde i Øyenskalckeri. Lider nogen iblant eder / hand skal bede. Er nogen frimodig? hand skal siunge Psalmer. Er nogen Siug? hand kalde de Eldste til sig aff Menigheden / oc lade dem bede offuer sig oc salue met Olie / i HERRENS naffn / oc Troens Marci 6.bøn skal hielpe den Siuge / oc HERREN skal oprette hannem / Oc haffuer hand giort synd / da skulle de forladis hannem.

Den ene bekende sine synder faar den anden / oc beder for huer andre. Den Retferdigis Elias.Bøn formaa meget / naar hun er aluorlig. Elias vaar it Menniske lige som wi / oc hand bad en Bøn / at det skulde icke regne / Oc det regnde icke paa Jorden / i try aar oc sex maanede. Oc hand bad atter igen / oc Himmelen gaff Regn / oc Jorden bar sin fruct.

Lucæ 4.3. Reg. 4. Kære Brødre / der som nogen iblant eder far vild fra Sandhed / oc nogen omuender hannem / Den skal vide / at / huo som omuende synderen fra sin veyis vildfarelse / hand halp en Siel fra Døden / Oc skal skiule Syndernis mangfoldighed.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.