Christian 3.s danske Bibel

[922]

IIII.

Matth. 4.Marci 1. OC Jhesus / fuld aff den hellig Aand / kom fra Jordan igen / oc bleff ført aff Aanden i Ørcken / Oc bleff fristet fyretiue dage aff Dieffuelen / Oc hand oed inted i de samme dage / Oc der de samme dage haffde ende / da hungrede hannem der effter. Oc Dieffuelen sagde til hannem / Est du Gudz Søn / da sig til den Sten / at hand bliffuer Brød. Oc Jhesus suarede / oc sagde til hannem / Det staar screffuit / Deutero. 8. Mennisket leffuer icke aleniste aff Brød / men aff huert Guds ord.

Oc Dieffuelen førde hannem op paa it høyt Bierg / oc visde hannem alle Rige i den gantske Verden / i it øyeblick / oc sagde til hannem / Jeg vil giffue dig al denne mact / oc deris Herlighed / Thi hun er mig offuer giffuen / oc ieg giffuer hende huem ieg vil / Der som du nu vilt tilbede mig / da skal det alt sammen høre dig til. Jhesus suarede hannem / oc sagde / Vige Deutero. 6.bort fra mig Satan / Det staar screffuit / Du skalt tilbede Gud din HERRE / oc tiene hannem alene.

Oc hand førde hannem til Jerusalem / oc sette hannem paa tindingen aff Templen / oc sagde til hannem / Est du Gudz Søn / da lad dig falde ned her aff. Thi det staar screffuit / Psalm. 91.Hand skal befale sine Engle om dig / at de skulle beuare / oc bære dig paa Henderne / Paa det du skalt icke nogen sked støde din Fod paa en sten. Jhesus suarede / oc sagde til hannem / Det er Deutero. 6.sagd / Du skalt icke friste Gud din HERRE. Oc der Dieffuelen haffde giort ende paa alle fristelser / vigede hand fra hannem til en tid.

Oc Jhesus kom i krafftens Aand til Galileam igen / Oc røctet om hannem kundgiordis i alle de omliggende Steder Oc hand lærde i deris Scholer / oc bleff priset aff huer mand.

Oc hand kom til Nazareth / som hand vaar opfød / oc gick i Scholen effter sin seduane om Esaiæ 61.Sabbaths dagen / Oc hand stod op / oc vilde læse. Da finge de hannem Esaie Prophetis Bog. Oc der hand kaste om i Bogen / fant hand den Sted / som staar screffuit / HERRENS Aand er hoss mig / Der faare saluede hand mig / oc sende mig / at kundgøre Euangelium for de Fattige / at helbrede de knusede Hierter / at predicke for de Fangne / at de skulle vere løse / oc de Blinde faa synen / oc de Fangne / at de skulle vere fri oc ledige / oc at predicke HERRENS tacknemmelige aar.

Oc der hand lucte Bogen til / fick hand Tieneren hende / oc sette sig. Oc alle øyen som vaare i Scholen / saae paa hannem. Oc hand begynte at sige til dem / J dag er denne Scrifft fuldkommen faar eders øern. Oc de gaffue alle vidnisbyrd om hannem / oc vndrede paa de liffsalige ord / som ginge aff hans mund / oc sagde / Er icke denne Josephs Søn? Oc hand sagde til Matth. 13.Marci 6.Ioan. 4.dem / J skulle frilige sige dette ordsprock til mig / Læge hielp dig selff. Thi huor store ting haffue wi hørt ske i Capernaum? Gør oc lige her i dit Federne Land. Oc hand sagde / Sandelige / Jeg siger eder / Jngen Prophete er tacknemmelig i sit Federne Land.

3. Reg. 17. Men i sandhed siger ieg eder / Der vaare mange Encker i Jsrael vdi Elie tid / der Himmelen vaar tilluct try aar oc sex maanede / den gong der vaar en suar Dyr tid i det gantske Land / til ingen aff dem / vden aleniste til de Sidoners Sareptha / til en Encke. Oc der vaare mange Spedalske i Jsrael vdi Elisei Prophetis tid / Oc der bleff ingen rensit aff dem / vden alene Naaman aff Syrien. Oc de bleffue alle fulde aff vrede som vaare i Scholen / der de hørde det. Oc de stode op / oc støtte hannem vdaff Staden / oc førde hannem op paa det høyiste aff Bierget / paa huilcket deris Stad vaar bygd / at de vilde styrte hannem ned. Men hand Matth. 7.Marci 1.Marci 1.gick bort mit igennem dem / oc kom til Capernaum Galilee Stad / oc lærde dem om Sabbathen. Oc de forundrede sig paa hans Lærdom / thi hans Tale vaar veldig.

Oc der vaar it Menniske i Scholen / besæt met en wren Dieffuel / Oc hand robte høyt / oc sagde / Holt / huad haffue wi met dig at skaffe Jhesu aff Nazareth? Du est kommen at forderffue oss / Jeg veed huo du est / som er Gudz hellige. Oc Jhesus truede hannem / oc sagde / Ti stille / oc |923 far vd aff hannem. Oc Dieffuelen kaste hannem mit vnder sig / oc foer vdaff hannem / oc giorde hannem ingen skade. Oc der kom en redzel offuer dem alle / oc de talede met huer andre / och sagde / Huad er dette for en ting? Hand biuder de wrene Aander met mact oc vold / och de fare vd. Oc hans røcte vdspriddis alle vegne i det omliggende Land.

Oc hand stod op aff Scholen / oc kom i Simons huss / oc Simons hustruis moder haffde en suar Koldesiuge. Oc de bade hannem for hende / Oc hand traadde til hende / oc bød koldesiugen / oc hun forlod hende / oc hun stod strax op / oc tiente dem.

Oc der Solen vaar nedgangen / da førde alle de som haffde Siuge / met atskillige Siugdomme / dem til hannem. Oc hand lagde Henderne paa huer besynderlige / oc giorde dem helbrede. Der fore oc Dieffle vd aff mange / robte oc sagde / Du est Christus Guds Søn. Oc hand truede dem / oc loed dem icke tale / Thi de viste / at hand vaar Christus.

Oc der det bleff dag / gick hand vd paa en øde Sted / Och Folcket lete effter hannem / och komme til hannem / och de hulde hannem / at hand gick icke fra dem. Da sagde hand til dem / Jeg skal oc predicke andre Stæder Euangelium om Guds rige / Thi ieg er der til vdsent. Och hand predickede i Galilee Scholer.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.