Christian 3.s danske Bibel

|225 VIII.

OC de Mend aff Ephraim sagde til hannem / Hui giorde du oss det / at du icke kallede oss / der du reysde i strid mod Madianiterne? Oc de kiffuede haardelige met hannem. Da sagde hand til dem / Huad haffuer ieg nu giort / som kand lig nis mod det i haffue giort? Er icke en vinquist bedre aff Ephraim / end den gantske Abi Esers vinhøst? Gud haffuer giffuet Madianiternis Førster / Oreb oc Seb i eders hender / Huorledis skulde ieg kunde giort det som i haffue giort? Der hand haffde det sagd / da stilledis deris vrede.

Der Gedeon kom nu til Jordan / gick hand hen offuer met de try hundrede Mend / som vaare hoss hannem / oc de vaare trette / oc iegede effter. Oc hand sagde til det Folck i Sucoth / Kære / giffuer det folck som ieg haffuer met mig noget Brød / thi de ere trette / at ieg kand forfølge Sebah oc Zalmuna Madianiternis Konger. Men de Øffuerste i Sucoth sagde / Ere da Sebah oc Zalmuna neffue allerede i dine hender / at wi skulle giffue din Hær brød? Gedeon sagde / Nu vel / naar HERREN giffuer Sebah oc Zalmuna i min haand / da vil iegSebah. Zalmuna. sønder terske eders kød met torne aff ørcken oc met tidzel. Oc hand reysde der fra hen op til Pnuel oc talede lige saa til dem / Oc de Folck i Pnuel suarede hannem lige saa / som de vdi Sucoth. Oc hand sagde ocsaa til de Folck i Pnuel / kommer ieg igen met fred / da vil nedbryde dette Taarn.

Men Sebah oc Zalmuna vaare i Karkor / oc deris Hær met den ved femten tusinde / som vaare alle offuerbleffne aff gantske Hær / aff Østerland / Thi der vaare hundrede oc tiue tusinde faldne / som kunde vddrage suerd. Oc Gedeon reysde op at den vey / som mand boer i Paulun / mod østen fra Nobah oc Jagbeha / oc slo den Hær / Thi den Hær vaar tryg. Oc Sebah oc Zal muna flyde / Men hand iegede effter dem / oc greb de tho Madianiters Konger / Sebah oc Zalmuna / oc forferdede den gantske Hær.

Der nu Gedeon Joas søn kom fra striden igen / før end Solen gick op / da greb hand en Dreng aff det Folck i Sucoth / oc atspurde hannem / Hand screff hannem op de Øffuerste vdi Sucoth / oc de Eldste / siu oc halffierdesinds tiue Mend. Oc hand kom til de Folck i Sucoth / oc sagde / See / her er Sebah oc Zalmuna / met huilcke i bespottede mig / oc sagde / Er da Sebah oc Zalmuna neffue allerede i dine hender / at wi skulle giffue dine Folck / som ere trette / Brød? Oc hand tog de Eldste i Staden / oc torne aff ørcken oc tidzel / oc loed det Folck i Sucoth føle dem. Oc det Taarn vdi Pnuel nedbrød hand / oc ihielslo Folcket i staden.

Oc hand sagde til Sebah / oc Zalmuna / Huordane vaare de Mend der i sloge ihiel i ThaSebah. Zalmuna. Psal. 83. bor? De sagde / De vaare som du / oc huer deylig som en Kongis børn. Hand sagde / Det vaare mine Brødre min moders sønner / Saa vist som HERREN leffuer / haffde i ladet dem leff ue / da vilde ieg icke sla eder ihiel. Oc hand sagde til sin førstefødde søn Jether / Stat op / och sla dem ihiel. Men Drengen drog icke sit suerd vd / thi hand frøctede sig / effterdi hand vaar end nu en Dreng. Men Sebah oc Zalmuna sagde / Stat du op oc sla oss / Thi som en Mand er /Psal. 89. saa er oc hans mact. Saa stod Gedeon op oc slo Sebah oc Zalmuna ihiel / Oc tog de Spenger som vaare paa deris Camelers halse.

Da sagde nogle i Jsrael til Gedeon / Ver en Herre offuer oss du oc din Søn oc din søns søn / effterdi at du haffuer frelst oss aff de Madianiters haand. Gedeon sagde til dem / Jeg vil icke vere Herre offuer eder / och min Søn skal oc icke vere Herre offuer eder / Men HERREN skal vere Herre offuer eder?

Gedeon sagde til dem / En ting begærer ieg aff eder / Huer giffue mig de Hoffuitspan / som hand haffuer røffuit. Thi de haffde gyldene Hoffuitspan / effterdi at de vaare Jsmaeliter. De sagde / Wi ville giffue dig dem / Oc de bredde it Klæde vd / oc huer kaste der paa de Hoffuit span / som hand haffde røffuit. Oc de gyldene Hoffuitspan som hand begærede / giorde effter vecten / tusinde siu hundrede sekel guld / Foruden de Spenger oc Kæder oc slarlagens Klæder / som de Madianiters konger bære / oc vden deris Camelers Halsbond. Oc Gedeon giorde derGedeons Liffkiortel i Ophra. en Liffkiortel aff / oc sette hannem i sin stad vdi Ophra. Oc al Jsrael bedreff hoer der met / oc det bleff Gedeon oc hans huss til en Forargelse.

Saa bleffue Madianiterne ydmygede faar Jsraels børn / oc de opløffte icke mere deris Hoffuit / Oc Landet vaar stille fyretiue aar / saa lenge Gedeon leffde.

40. aar. Oc Jerub Baal Joas søn / gick bort oc bode i sit huss / Oc Gedeon haffde halffierdesindsGedeons 70. Sønner. tiue Sønner / som vaare komne aff hans lend / Thi hand haffde mange Hustruer. Oc hans Tectequinde som hand haffde i Sichem / fødde hannem oc en Søn / den kallede hand Abi Me lech. Oc Gedeon Joas søn døde i en god alder / oc bleff begraffuen i sin faders Joas graff / vdiGedeon Ophra som hørde de Esriters Fader til.

|226 Men der Gedeon vaar død / da omuen de Jsraels børn sig / oc bedreffue hoer effter Baa Baal Berith.lim / oc giorde sig Baal Berith til en Gud. Oc Jsraels børn tenckte icke paa HERREN deris Gud / som haffde frelst dem aff alle deris Fienders haand trint omkring / oc de giorde icke barmhertighed met Jerub Baal Gedeons huss / som hand haffde giort Jsrael alt gaat.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.