Ludwig Dietz: Een ny handbog med Psalmer oc aandelige lofsange.

[50v]

¶ Her effterfølger een lofsang med Alleluia. Alleluia Alleluia Alleluia.

GLadelig wille wÿ Alleluia siunge/
med kierlighedzens begæring.
Wort haab oc hierte till Gud skall springe/
med sÿn hellige naade oc miskund.
Som haffuer forløøst oss aff all wor synd
til salighed oc alskens trøst
er han oss alle oprunden.
Psalm. vltiAlting som leffuer paa iorden skal Gud ære/
rundelig hans naade kund giøre.
Naade/ lÿff/ styrcke/ ther til krafft/
ÿ |51r Christo haffue wÿ macht/
heluede død oc dieffuelsens wold/
han haffuer forderffuit for wor skyld/
Wÿ tacke teg O Herre.
Gud tilsier alle thennom sÿn naade/
som seg paa hannwm forlade/
att giffue trøst mod synden aff sitt gode/
er han thennom bistandig ÿ alle maade/
wden swig oc all bedrægelighed/
som hans ord forkynde wist.
Thÿn fred offuer oss o Herre
Gud wære loff oc ewig ære/
ther til Gud hans søn wor Herre/
Oc ther til then werdige aand/
som Christne giør altÿd bistand/
fraa ewighed oc til ewighed/
haffuer wærid oc bliffue skal
for vden ende.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.