Ludwig Dietz: Nogle nye Psalmer oc Lofsange.

[c 1v]

¶ Een Lofsang aff Christi Opstandelse.

CHrist laa ÿ dødtzens wonde/
for wore synder giffuen.
Handt er igen opstanden/
haffuer giffuit oss liffwit.
Ther fore skulle wÿ wære gladt/
hannom tacke oc prise ÿ alle stadt/
Oc sÿunge Alleluia.
Døden kunde ingen twinge
blandt mennisker alle paa iorden.
Thet giorde wore store synder /
ÿ them wÿ fødde wore.
Ther fore kom døden saa snart/
och græb oss alle mett een fart/
Hans fanger motte wÿ wære.
Jesus Christus Guds eneste søn/
handt er ÿ wor stædt kommen.
Oc haffuer synden |c 2r affslet hwer een/
ther mett haffuer hand bort nommet.
Fra døden bode welde och macht/
och all hans grumhedt nedderlacht.
Handt kandt oss nw inthet skade.
Thet wor een vnderlig strÿdt/
tha døden oc liffuit strÿdde.
Oc liffuit offuerhandt fick/
oc monne døden aflÿffue.
Ther hadde schrifften omtalit før/
ath een død then anden sløg.
Handt haffuer sÿn seÿer nw tabit.
Her er thet rette Paaske lam/
ther om Gudt hadde schreffuet.
Thet bleff paa korsit for hwer mandt/
stegt ÿ største kierlighed.
Hans blodt reenser oss aff all wor synd/
ath døden kand oss inthit twinge.
Christus haffuer hannom offuerwundit.
Saa holde wÿ then store høgtidt/
mett hiertens frøgd oc glæde.
Att hand er oss nw mild oc blid/
och haffuer oss løøst aff møde.
Handt er sielffuer thet euighe liws/
handt kandt wort hierte rette vnderwise/
wÿ skulle fly syndtzens mørckhedt.
Guds ordt skulle wÿ effterfølge/
thet er wore siæles søde brød.
Menniskens lærdom ey skøde/
handt er oss ondt oc icke god.
Christus wor siæls madt wære/
hans ordt allene |c 2v skulle wÿ beware.
Ret tro kan ey andit lide.
Handt haffuer oss frelst fra syndt och død/
alt mett sÿn bittere pÿne.
Thi skulle wÿ sÿnden offuergiffue/
staa op och bliffue nw reene.
Oc leffue alle retwiselig/
oc ælske hind anden wden swig.
Thet wnde oss Christus AMEN.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.