Ludwig Dietz: Nogle nye Psalmer oc Lofsange.

[e 3r]

¶ Pater noster nylig fordansket.

O Gud wor Fader tw som æst ÿ Himmerig/
høgt offuer oss oc aandelig
wilt tw tilbeden worde.
Thit hellige naffn lad nw vdsprees saa weldelig/
ath thet kandt wære priseligt/
y Himmelen och |e 3v paa iorden.
Thit rige tilkomme oss naadeligt/
som oss kandt freden giffue.
Och hwes teg ey er behageligt/
ÿ oss thu wilt vddriffue
paa thet att wÿ maa ewindelig
vdi thit rige bliffwe.
O milde Gudt thÿn wilie lad ske ÿ iorderig /
ÿ alle maade ath wære lig
som vdi himmerige.
Ther hæden oc ingen komme kandt och maa bestaa/
foruden then hwes wilie er saa/
thin aldelis liige.
Oc giff oss nw wortt daglige brødt/
som siælen skall bespise/
Jeg meen thit hellige Guddoms ord/
at wÿ thet høre oc priise.
Ther mett tw oss til salighed/
then rette wey wilt wiise.
Wor misgerning oc all wor skyld forlad oss heer/
hwad tw aff oss fortørnedt er/
wilt tw oc vdslette
Tesligest giøre wÿ ÿ same maade wore schyldener/
oc hwes the oss fortørnet haffue/
thet wil wÿ plat forgette.
J nogen frestelse oss ey indføør/ att wÿ ther ÿ forfares/
Fra saadant ont tw oss beware/
ther siælen kan forderffue/
Oc giøre oss alle samen lige/
ath wÿ thit rige maa ærffue/ AMEN.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.