Ludwig Dietz: Nogle nye Psalmer oc Lofsange.

|e 4r¶ Thet Danske Patrem.

VY troo paa almectigest Gud/
som skapt haffuer himmel oc iord/
Och haffuer oss til sÿne børn vduald/
att hand wilde wor Fader worde.
Han wil oss altÿdt besorge/
liiff oc siæl wil handt forware.
All wløcke will hand bort køre/
inthet ont schal oss offuer falle.
Hand sorger for oss nat oc dag/
Huo er then oss kand giøre skade.
Wÿ tro och paa Jesum Christ/
Guds eneste søn wor egen HERRE.
Som er ewig oc thet er wist/
liige mett Gud Fader ÿ all ære.
Aff Maria Jomffru rene/
met sand mandom lod hand seg føde/
aff thin hielp allene.
For waare synder lod hand seg døde/
ther mett døden offueruandt.
Sidder hooss Guds Faders høgre haand.
Wÿ troo paa then Helliaand/
som er Gud mett Fader oc mett Sønnen.
The fattigis trøster kallis hand/
lærer thennom all sandhed allene.
Then hellige Christelige kÿrcke/
som er alle Helgens samfund.
Then Gud siælffuer pleger styrcke/
hand will oss forlade alle wore synder.
Oc legommet reÿsse aff døde/
ath wÿ ewindelig skulle mett hannom leffue/ wden møde
AMEN.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.