Ludwig Dietz: Nogle nye Psalmer oc Lofsange.

|e 4vThen Xlv. Psalme / Deus noster refugium.

VOr Gudt hand er saa fast een borg/
hand er wor skioldt oc wærie.
Hand helper oss aff synd oc sorg/
ther oss will heer besnere.
Diæffuelen wor gamble fiend/
will oss offuerwinde /
stoor macht och argelist/
bruger hand mod oss wist/
Paa iorden er ey hans lige.
Wor egen macht er inthet werdt/
wÿ er snart offueruwnden.
Ther strider for oss een weldig HERRE/
alting maa for hannom bugne.
Spør thu hwo handt er/
Christus hand heder/
een HERRE offuer alle herrer/
och er ey frelsere flere/
Marcken will hand beholde.
Ther all werden fuldt aff diefle wore/
oc wilde oss sleth opslugge.
Them frychte wÿ icke wed ith haar/
thi Gudt kand thennom forbiwde.
Er werdsens første wred/
wil oss sencke ned/
hand kand dog inthet/
Christus haffuer hannom fangit/
Eth Guds ordt kandt hannom binde.
Thet samme ordt the lade well staa/
oc |f 1r ther til wtack haffue.
Thi Gud wil sielffuer hooss oss gaa/
alt mett sÿn Aandt oc naade.
Tage the bort wort liiff/
gotz/ ære/ børn och wiiff/
Wÿ passe ey ther paa/
the kunde ey mere faa.
Guds rige wÿ dog beholde.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.