Christian 3.s danske Bibel

[471]

XLVI. Kore børns Sang om Vngdommen / faare at siunge.

GVd er vort Tillid oc Styrcke / En Hielp i stor nød / som haffuer ramtPsal. 48. paa oss.

Derfaar frøcte wi icke / om Verden end forginge / och Biergene suncke mit i Haffuet.

Om Haffuet end rasede och stormede / oc Biergene nedfulde aff bølgerne / Sela.

Thi Gudz stad skal dog bliffue deylig och lystig / met hendis kilder / der som den Høyestis hellige Bolig er.

Gud er hoss hannem der inde / derfaar skal hand vel bliffue / Gud hielper hannem aarle.

Hedningene skulle fortuile / oc Kongerigene falde / Jorden skal forgaa / naar hand lader sig høre.

HERREN Zebaoth er met oss / Jacobs Gud er vor Beskermere / Sela.

Kommer hid / oc skuer HERRENS gerning / som gør saadan forstørelse paa Jorden.

Den som stiller Strid i al verden / som sønder bryder Buer / søn derslar Vaaben / oc opbrender Vognene met ild.

Verer stille / oc bekender / at ieg er Gud / ieg vil indlegge ære iblant Hedningene / ieg vil indlegge ære paa Jorden.

HERREN Zebaoth er met oss / Jacobs Gud er vor Beskermere / Sela.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.