Ludwig Dietz: Nogle nye Psalmer oc Lofsange.

|b 2rThen xxiiij. Psalme/ Psalme/ Ad te domine leuaui. Som er een retskaffne Bøn till Gudt/ begiærendis hielp och trøst aff hannom vdi all nødt oc trang.

FRaa mennisken haffuer ieg wendt mÿn hw/
till tig mÿn siell opløffter/
O herre Gudt beuar mig nw/
ath ingen mig misacter.
All mÿn tillÿdt haffuer ieg til tig/
fraa skam oc skiendtzell wocte mig
Att sig mÿne wuenner ey glæde.
Beskemmedt bliffuer ingen qwinde eller mandt/
som sig paa tig forlade.
Thin weldige handt them frelsse kandt/
fraa sorg och alskens waade.
Men skam och skiendtzel faa alle the/
som thine tiænere giøre wee/
Foruden alle orsage.
Wÿs mig o HERRE thin weig ath gaa/
ath ieg thin stÿ maa lære.
Vdi sandhed lær mig fast att staa/
thi thu æsth Gudt mÿn HERRE.
Mÿn hielp oc trøst oc all tillidt
ther till forlader ieg mig altÿdt.
Tratzs thennom ther mig forfølge.
Mÿn HERRE ladt tig till hiertit gaa/
oc werdis thet ath betrachte.
Huorledis the |b 2v alle meth tig staa/
huilcke thu thin naade skencker.
Beslutthet haffuer thu foruist/
aff euighedt foruden lÿst.
Huor mett the salige worde.
Mÿn vngdoms brøst oc wfornufft/
o herre wilth thu forgette.
Forladt mig all mÿn store wtucht/
oc mÿne synder aff slette /
formedels Christi rosenblodt/
Som nøgen for oss paa korset stodt.
O HERRE vdi hw kom thette.
HERREN er sødt retuÿss oc godt/
alle them som hannom paa kalle.
Om the endt noget aff weÿn gaa/
handt will them dog ey vndfalde.
Handt lærer thennom sÿn wilge godt/
befester hannom ÿ theris hierte rodt.
Alt effter sÿn eygen wilge.
HERRENS wey ere sandhedt wisselig/
godhedt/ miskundt oc naade.
Sith løffte holder handt tryggelig/
snarlig giffuer thet till bade.
Alle them hans ordt samtøcke nw/
oc elske thennom aff hierte oc hw.
Som oss aff schrifften kundgiøris.
For thit hellige naffn o HERre Gudt/
aff slett alle mÿne synder.
Thet er saa megit thet wnde krudt/
oc woxer endt alle stunder.
|b 3r ther fore o HERRE vnderuise mig/
wdi thin low wandre rettelig.
Aldelis effter thin wilge.
Menniskens siele som frychte Gudt/
the skulle hans rige erffue.
The hannom troo faa ewig roo/
oc skulle reth aldrig forderuis.
Herren er theris retthe forswar/
sith Testament thennom obenbar.
Tesligest then Helliaand skencker.
O HERRE Gudt til tig altydt/
mÿne øgen ieg opløffter.
Frels mig aff snaren ieg er vdi/
till helffuede mig synden forplichter.
Forbarme tig mig/ o herre Christ/
thi ieg er arm och forsmaader wist.
Ther till aff mange forachtet.
Mÿn hiertens wee oc nødt er stoer/
vdaff mÿn sorg mig redde.
Ansee att ieg mÿsactet er/
aff trældom platt formødder.
Aff slett all mÿn wretuÿshedt/
thi mange giøre mig wffredt.
Oc aff fortreedt mig hader.
Bewar mÿn siell oc hielp nw mig/
att ieg icke nw beskemmis.
Mitt staadige haab haffuer ieg till tig/
thin wilge ladt hooss mig fremmes.
Oc hielp nw HERRE aff sorge oc wee/
Jsrael thine tiænere.
Som tig allene tilhøre
Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.