Ludwig Dietz: Nogle nye Psalmer oc Lofsange.

[g 3r]

Then Cxl. Psalm Eripe me domine/

Maa huer læse mod sine vwenner som hannom fortale och forfølge/ Ath Gud |g 3v will frelse hannom fraa them/ och aff hans nødt och sorg.

HErre Gud frels meg fra onde menniske/
oc bewar meg fra alle wmilde mendt.
Som betencke ont ÿ theris hierte mod meg
Oc berede them daglige til strid oc trette.
The huesse theris tunger som hugormene /
Thet er forgifft oc æder ÿ theris tunger.
Herre bewar meg fra the ondis hender/
Oc frels meg fra alle vretwise mend.
Som achte att kaste mÿn føder om kuld/
The hoffmodige lagde deris snarer for meg
The vdsette theris garn och reb for meg/
Att ieg skulle falle ned paa wegen.
Men ieg sagde till Herren thw æst mÿn Gud/
Herre hør mÿn ydmyge bøn oc røst.
Herre som æst mÿn saligheds krafft/
Thu skiulte oc halp mit hoffuit ÿ striden.
Herre lad onde menniske icke fuldkomme
theris onde wilge/ Mod meg som the achte.
The motte ellers hofferde them for meget
Lad them icke fonge macht oc offuerhaand.
Lad theris læbers ondskaff och fortalelse/
Betecke theris hoffuit tringt omkring.
|g 4rLad them falde ÿ jlden paa glwende kwl/
Ath the icke staa op igen aff den wselhed.
En bagwaskere faar icke løcke paa iorden
En ond mand skal gribis aff døden.
Jeg wed att Gud skall fly the fattige dom oc ret /
Oc heffne the armis vskel oc wret.
Herre de retwise skulle alle loffue thit naffn
Oc bliffue for thit ansichte ewindelige.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.