Niels Jespersen: Graduale

[216]

Gloria: Alleniste Gud i Himmerig: vt supra.

Haleluia latinus Som paa Paaske dag.

Sequentz. Som her effter følger.

|217CHristus Jesus for oss offrit/
den loffue wi alle Christne.

Christ stod op aff Døde etc.

Guds Lam haffuer igenløst sine Faar/
Christus wskyldig haffuer
forligt Gud Fader oc alle Syndere.
Død oc liff haffue nu strid/
liffsens høffding som vaar død
Christus nu leffuer altid skal regnere.

Christ stod op aff Døde etc.

Sig oss nu Maria |218 huad du haffuer paa Veyen seet?

Duo Pueri.

Jeg saa den leffuindis Christi graff/
oc ieg saa hans ære som vaar opstanden.
Jeg saa Guds Engle oc jordeklæder til vidnisbyrd/
Christus vort haab vist opstanden er/
oc hand skal eder møde i Galilea.

Christ stod op aff Døde etc.

Mariæ rette vidnisbyrd er fast mere troligt/
|219 end alle Jødernis falske ord oc løgn.
Wi det sandelige vide/
at Christ stod op aff Døde/
O Christe Konning forbarme dig offuer oss.

Christ stod op aff Døde etc.

O Christe Konning forbarme dig offuer oss.
Haleluia.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.