Niels Jespersen: Graduale

[438]

Brude Messe/ om Søndagen.

Brude folck/ Naar de komme/ skulle de gaa ind i Kircken/ oc staa mit paa Gulffuet/ oc der sammen vijes/ Oc læsis offuer dennem huad der staar i den Danske Alterbog til enden. Oc skal intet mere læsis for Alteret offuer dennem.

|439Naar de ere vijet/ skal Degnen begynde/ Kom O Herre hellig Aand: vide feria secunda Pentecostes, Introitum Danicum: Naar den er vdsiungen/ skal Messen siungis/ effter Søndagens skick.

Til Offersang/ siungis den Psalme/ Vden Herren opholder vort Huss oc Gaard: vide supra Dominica 9. Trinitatis.

Effter Velsignelsen/ det stund Brudefolckene vdgaa/ siungis den Psalme: Salig er den Mand der Gud frycter etc. Som her effter følger.

SAlig er den Mand der Gud frycter/
oc vdi hans veye vandrer/
Hand tror Guds ord aff hiertens grund/
det siunis paa hans gierning allelund.
|440Jntet Menniske besuiger hand/
Hand hielper alle huor hand kand.
Oc met sit Handuerck føder sig/
Thi gaar hannem vel/ oc er altid salig.
Hand skyer hoer oc all wrenhed/
Oc i Ecteskab giffuer hand sig/
Hans Hustru i hans Huss vancker/
Som it Vintræ alt fuld aff Vinbær.
Hans Børn side omkring hans bord/
Hand lærer dem at tro Guds Ord/
De ere som Olie planter/
Fra Synd oc ondskab hand dem tucter.
See saadan naade faar det Menniske
Som tror paa Christi fortieniste/
At det kand Gud elske oc frycte/
Christus haffuer hannem fortient saadan lycke.
O du Guds Menniske altid salig/
Herren aff Zion velsigne dig/
Oc du skalt see i dine Dage
Huad gaat Guds folck Hierusalem skal haffue.
Du skalt oc faa saa lang Liffs frist/
At du skalt see dine Børnebørn vist:
Du skalt oc see den fred oc glæde/
Der Gud offuer Jsrael monne giffue.

All den anden sang vdi Messen/ effter Søndagens skick.

Om afftenen/ naar Bruden føris til sengs/ siungis/ Kom Gud skaber O helligAand: vide feria secunda Pentecostes.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.