Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[10r]

Magnificat

Myn siæl (siger Maria) ophøyer Herren
Oc myn aand frøyder sig Luce i i Gud min frelsere
Faar han saa til sin tienerskis ringhed / see her aff skulle alle slecter sige mig salig ath vere
Forthi den giorde mig stor ting som mectig er/ oc hans naffn er helligt
Oc hans barmhiertighed er fra slecht oc til slechter hoss thennem som hannem frøchte
Han haffuer giort weldighed met sin arm/ och forstørnet de som hoffuerdige ere i deris hiertis sind
|10vHan haffuer affstøt de mectige aff deris sæde/ och ophøget de ydmyge
De Hungrue opfylte han met gode ting/ och de rige forlad han thome
Han haffuer ihukommid sin barmhiertighed/ och sin tiæner Jsrael ophulpet
Som han talede til wore foreldre/ besynderlig til Abraham oc hans sæd till ewig tid
Ere wære Gud fader oc Gud Søn oc saa Gud den Helligand
Som haffuer wærit aff begyndelsen oc nw och altid er/ och bliffuer til ewig tid/ AMEN

Benedicamus

Loffuer Christum wor frelsere Alleluia Alleluia Alleluia

Swar

Gud wære loff oc ewig tack Alleluia Alleluia Alleluia

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.