Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[10v]

Till Natsang

Vor fader/ som gaar met de |11r noder der Deus misereatur siungis met

O Herre Gud miskunde dig
se til oss paa iorden/
wi ere dine børn saa wsellig/Mat. vi Luce xi
vor fader est du worden/
Du sidder høgt i hiemmerig/
oc wi vdi dødens snare/
Giff priss dit naffn i iørderig
lad oss ey saa hæn fare/
i din vgunst saa saare
O fader forøg dit Rige fast/
lad dieffuelen ey selff raade/
men frelss oss fra den skadelige gest/
begaffue oss met din naade/
Ath wi mwe være dine lydige børn/
oc lade dig styre oc raade/
din vilge ske i iørderig/
alt som i hiemmelens throne/
lær oss dine børn till gode
Giff oss i dag vort daglige brød
dine ord oc hellige naade/
och frelss oss fra Mat. vi den euige død/
oc saa fra dieffuelens waade/
bortag fra oss met naade din/
den phariseiske swrdey och lære/
skenck oss igen den klare win/
som Christus monne fram bære/
det er ret tro oc lære
O kere fader/ vær oss nu huld/
oc spar |11v oss i vor brøste/
vor brøde hun er saa mangefold/
hielp ath wi ey mistrøste/
J vor strid stat oss mandelig bi/
at offuervinde wvenner grumme/
aandelige och werdzlige gienstrid/
Ont vent fra oss altsammen/
oss hør kære fader Amen
Priss loff oc heder til euig tid/
er vor begæring alle/
skal giffuis dig vor fader saa blid/
din søn det oc for alle/
Der til den aand vor trøstermand/
skal giffuis den samme ære/
aff fattig och rig i alle land/
som dig nw saare begære/
Giff dem alle den euige ære

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.