Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[19r]

Gud faders Søns oc den Helligandz paakalelse

|19vGud fader bliff dw nw met oss/
oc lad oss icke forderffue/
Gør oss alle wor synder fri/
den stund wi heden skulle fare/
fra dieffuelsens suig oss vel beuare/
wor tro wdi oss wil styrcke/
Paa dig lad oss nu bygge aff hiertens grund oss trøste/
Dig wi oss giffue aff gantske mact/
met alle ret Christne menniskis act/
Ath wi vndfly all dieffuelsens liste/
Met Gudz ord wi oss bewaare/
Amen Amen sandelige saa/
Saa siunge wi Alleluia
Jesus Christus bliff dw nw met oss
Helligand bliff du nu met oss

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.