Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[19v]

En bøn til hellig trefoldighed om bistand och beskermelse met de noder som/ Gud Fader bliff du nu met oss/ siungis met

HErre Gud Fader staa oss bi
hielp oss aff vor trang oc nød
oc gør oss alle aff synder fri/
Saa fonge vi en salig død/
Mod vore vuennerss frøct oc fare/
gør i oss bo|20rde tro oc trygge/
Och lad oss paa dig bygge/
saa kan oss ingen rygge/
fri oss aff syndens snare/
At wi vndgaa dieffuelsens list
Oc staa fast i alle frist/
Vid vor herre Jesum Christ/
Amen Amen det være Ja/
Saa siunge wi Alleluia
Jesu Christe stat oss bi/
hielp oss aff vor trang oc nød/
Oc gør oss alle aff synden fri/
Saa fonge wi en salig død/
Mod vore vuenners frøct och fare/
Gør oss bode tro oc trygge/
Oc lad oss paa dig bygge/
Saa kand oss ingen rygge
Fri oss saa aff syndzens snare/
At wi vndgaa dieffuelsens list/
Oc staa faste i all frist/
ved vor herre Jesum Christ
Amen Amen det være ia/
saa siunge wi Alleluia
Gud du Helligand stat oss bi/
Dette Verss siungiss lige som de andre

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.