Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[20r]

En skøn loffsang aff Christo

HEr christ gud faders enborne Søn Joan ix/
som er hans euig raad
oc est aff hans hierte vdgangen
ligeruiss som screffuit staar
han er den morgen stierne/
vor hierter op|20vliuser saa gerne/
met sin miskundhedz ord
For oss ith menniske er worden/
i siste verdzens tid/
hans moder vbekrenkelig
bleff ren i all kyskhed/
Dieffuelen haffuer han belenckid/
hiemmerig igen oss skenckid
met det euige liff
Ville du oss naaden giffue/
ath wi motte rett forstaa/
i Christen tro at bliffue/
J aanden dig tiene saa/
wort hierte motte smage/
din sødhed alle dage/
och tørste altid effter dig
Du skaber alt paa iorden
och est din faders krafft/
regerer det met dine ord/
sterckelig met guddommes mact/
din naade i oss optende/
wort hierte om till dig vende/
ath wi ey tuile paa dig
Straff oss met dit gode/
oc styrcke oss Johan iimet din naade/
fri oss fra heluedis vaade/
ath Gudz børn wi bliffue mue/
Ath wi her aldrig mere/
vden Christi ord begere
oc menniskens lerdom forsmaa
Vor gerning och wor tancke/
wilt du bestyre saa/
den gamle Adam krencke/
ath den ny nu leffue maa/
at wi nu |21r icke mere/
wor legemis løst begere/
Men altid tencke paa dig

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.