Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[27v]

Victime paschali laudes

CHristus Jesus for oss er offrid/
den loffue wi alle Christne/
Gudz lam haffuer igenløst sine faar/
Christus vskyldig haffuer forligt Gud fader oc oss alle syndere
Død oc liff haffue nw strid/
liffsens høffding som war død/
Christus nw leffuer altid/
skal regnere
Sig oss nw Maria/
huad dw haffuer paa weyen seet/
Jeg saa den leffuendis Christi graff/
Oc ieg saa hans ære |28r som war opstanden
Jeg saa Gudz Engle oc iorde klæder til witnesbyrd/
Christus wort haab wist opstanden er/
oc han skall eder møde i Galilea
Maria rette witnesbyrd er fast mere troligt/
en alle Jødernis falske ord oc løgen
Vi det sandelig vide ath Christ stod op aff døde/
o Christe Konning forbarme dig offuer oss Alleluia

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.