Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[31v]

Den xv Psalm Domine quis habitabit

HErre huem skal haffue sin bolig i dit paulun? oc hwo skall bliffue paa dit hellige bierg
Den som vandrer foruden smitte/
oc den som gør retferdighed/
och aff sit hierte taler sandhed
Den som icke haffuer belackid met sin tunge/
oc icke giort sin neste ont oc ført hannem paa nogen haanhed
De vfromme foractis wdi hans øgen/
men dem som frøcte Gud gør |32r han ere
Den som loffuer sin næste met eed oc foruandler det icke
Den som icke vdgiffuer sine penninge paa aager/
oc icke tager gaffuer offuer den vskyldige
Huo som dette gør/
han skal aldrig forfaris euindelige
Ere være Gud fader

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.