Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[30v]

Den ii Psalm Quare fremuerunt

HVor fore stormede de hedninge/
oc folkene berammede vnøttige raad? Jørderigis konger |31r haffuer sig bestercked/
oc ere forsamlede mod Herren oc hans smurde mand
Lad oss sønder bryde deris bond/
och bortkaste deris aag fra oss
Den som haffuer sin bolig vdi hiemmelen skal dem bespotte/
oc Herren skal dem haanlige faariage
Da skall han dem wredelige tiltale oc dem i sin grumhed forskrecke
Men ieg haffuer skickit min konge offuer mit hellige bierg Sion
Jeg skal predicke Gudz bud ath herren sagde til mig/
Du est min Søn J dag fødde ieg dig
Eske aff mig och ieg skall giffue dig de hedninge til en arff/
oc almwen till en eyedom
Dem skalt du sønder bryde met en iern spire/
oc som ith leerkar sønder sla
Saa skulle i konger nu være kloge/
oc lader eder vnderuise som ere iørderigis dommere
Tiener Herren vdi frøct/
och gleder eder i hannem met en skelffuende fare
|31vKøsser sønnen ath han icke bliffuer vred/
oc ath i ey veyen tabe
Naar hans grumhed begynder ath brende/
da lider dem vel som sette deris loffue till hannem
Ere være Gud fader oc Gud Søn/
oc saa Gud den Helligand
Som værit haffuer aff begyndelsen nu oc altid er/
oc bliffuer euindelige

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.