Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[42r]

De x Gudz bud met de noder/ som/ Saa taler den vuise mund/ siungis met

|42vDEn som vil en Christen hede/
oc reth det naffnid bære/
han skal de thi bud ord vide
som rette reglen ere/
met Gudz finger i sten tafflen screffne
oc vore paa Sinai bierg vdgiffne/
gennem den tro faste Mosen
Tenck paa ath dw holder mine bud
och lær huad du skalt gøre
siger til oss vor Herre Gud/
som lærde loffuen førre
haff mig for din Herre Gud allene/
oc holt min tro skær oc ren/
oc fly fremmede guder
Mit naffn skalt dw icke vanære
men holde det i heder oc ære/
om du det nogit misbruger/
vorder ieg paa dig vreder/
saa skalt du vide det er min low/
at du gør hellig sabatz dag/
oc lad mig i dig raade
Fader oc moder hedre vel/
saa mot du lenge leffue/
Oc sla icke din neste ihiel
oc hord skalt du ey bedriffue/
du skalt ey stiele/ ey falst vidne bære/
oc ey din nestis hustru begere/
Eller hans eydomme
Disse ere budordene alle/
som lære oss |43r gudz vilge
dem huert menniske holde skal
oc dem ey fra sig skilye
Troen kreffuer de try første budord/
i kærlighed vorde de andre fuld giort/
naar Gud giffuer sin naade

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.