Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[43r]

De x Gudz bud ord som lære oss alt det wi ere Gud plictigeExo xx Deu v oc vi

GVd Fader vdi hiemmerig/
sin vilge han oss kende/
der han oss ned til iørderig/
de thi budord vdsende
Det første budord det er nw saa/
det bør dig nu ath mercke/
affguder skalt du dig ey faa/
men en gud skalt du dyrcke
Du skalt oc ey forfengelig
Gudz hellige naffn paa kalle/
om dw vilt ey euindelig
i pinen det vndgielde
Du skalt oc komme i hu der nest/
Sabbatz dag hellig ath gøre/
oc tiene Gud som du kant best/
Gudz ord da skalt du høre
Du skalt och hedre oc ære/
din faderMat xv och din moder/
de som dig opfødde met ære/
met Gud du salig worder
Du skalt oc ingen sla ihiel/
oc ey manMath v Rom xiii|43vMath v Rom xiidrab bedriffue/
din broder skalt du vnde wel/
saa maa du salig bliffue
Du skalt oc ey bedriffue hor/
det monne saa mangen daare/
vkyshedz synd hun snart forgaar/
men pinen vil lenge vare
Du skalt och ingen stiele fra/
hans Ro xiiigotz hans heder ey ære/
i verden skalt du leffue saa/
ath du retwiss kant wære
Du skalt ey falske vidnesbyrd/
paa din ieffn christen bære/
eller det bliffuer dig fult gantske dyrt/
i euig pine ath vere
Der nest du skalt och ey attraa/
din broders høstru væne/
men all den stund du leffue maa/
din broder skalt du tiæne
Det siste budord det er nu saa/
det bør dig nu at mercke/
din broders gotz du ey attraa/
hanss hwss och ey hans swene
Gud Fader Søn oc den Helligand han giffue oss sin naade/
ath wi motte vdi alle land/
hans budord vel beuare

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.