Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[66r]

Diuisio

Men mit kød er sant mad/ oc mit blod er sant dricke Huo som æder mit kød och dricker mit blod/ han bliffuer i mig Oc ieg i hannem/ Som den leffuende fader vdsen|66vde mig/ saa leffuer ieg och for faderen/

Huo som eder mig/ han skal och leffue i Cori xifor min skyld Dette er det brød som kom ned aff hiemmelen men icke som eders forfedre ode brød aff hiemmelen och ere døde/ Huo som eder aff dette brød han skal leffue euindelige

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.