Christian 3.s danske Bibel

[1016]

XI.

JEg loffuer eder / kære Brødre / at i tencke paa mig i alle stycke / oc holde den Skick / lige som ieg haffuer giffuit eder. Jeg giffuer eder oc til kende / At Christus er huer Mands hoffuit / Oc Manden er Quindens Hoffuit / Men Gud er Christi hoffuit. Huer Mand som beder eller propheterer / oc haffuer noget paa hoffuedit / hand beskemmer sit hoffuit. Oc en Quinde / som beder eller propheterer met wskiult Hoffuit / hun beskemmer sit hoffuit / Thi det er lige saa meget / som hun vaare raget. Vil hun icke skiule sig / da maa mand affrage hendis Haar. Men effrerdi det lader nu ilde / at en Quindis Haar affklippis / eller hun ragis / Da lader hende skiule Hoffuedit.

|1017 Men Manden skal icke skiule Hoffuedet / effterdi hand er Guds Billede oc ære / Men Quinden er Mandens ære. Thi Manden er icke aff Quinden / men Quinden aff Manden.Gene. 2. Oc Manden er icke skabt / for Quindens skyld / men Quinden for Mandens skyld. Der faare skal Quinden haffue en Mact paa hoffuedet / for Englenis skyld. Dog er huercken Manden vden Quinden / oc ey heller Quinden vden Manden / i HERREN. Thi at lige som Quinden er aff Manden / Saa kommer oc Manden formedelst Quinden / Men alting aff Gud.

Dømer hoss eder selff / Om det lader vel / at en Quinde beder obenhoffuit faar Gud. Eller lærer oc icke Naturen eder / at det er en Mand en vanære / om hand lader voxe longt haar / Oc at det er Quinden en ære / om hun lader voxe longt haar? Haaret er hende giffuit til it skiul. Men er der nogen iblant eder / som haffuer lyst til at trette / hand skal vide / at wi haffue icke saadan skick/ oc ey heller Guds Menighed.

Jeg maa oc det befale / Jeg kand det icke loffue / at i komme icke tilsammen met bedre skick / men met verre skick. Først / naar i komme til sammen i Menigheden / da hører ieg / At der er Splidactighed mellem eder / oc noget tror ieg der aff. Thi der skulle vere Parti iblant eder / Paa det at de / som ere retsindige / kunde bliffue obenbare iblant eder. Naar som i nu komme til sammen / da holder mand der icke "HERRENS Naduere. Thi naar mand skal holde Nadueren / da tager huer sin egen tilforn / Oc den ene er hungru / den anden er drucken. Haffue i icke Huss / der som i kunde æde oc dricke? Eller foracte i Guds Menighed / oc beskemme dem som inted haffue? Huad skal ieg sige til eder? Skal ieg loffue eder? Her vdi loffuer ieg eder icke.

Jeg anammede det aff HERREN / som ieg haffuer giffuit eder / Thi atMatth. 26.Marci 14.Lucæ 22. vor HERRE Jhesus / i den nat som hand bleff forraad / tog hand Brødet / tackede / oc brød det / oc sagde / Tager / æder / det er mit Legeme / som brydis for eder / Det gører i min Hukommelse. Disligest ocsaa Kalcken / effter Nadueren / oc sagde / Denne Kalck er det ny Testamente i mit Blod / Det gører / saa offte som i det dricke / i min Hukommelse.

Thi saa offte som i æde aff dette Brød / oc dricke aff denne Kalck / da skulle i forkynde HERRENS død / indtil hand kommer. Huo som nu æder wuerdelige aff dette Brød / eller dricker aff HERRENS Kalck / hand er skyldig i HERRENS Legeme oc Blod. Men huert Menniske skal prøffue sig selff / oc æde saa aff dette Brød / oc dricke aff denne Kalck. Thi huo som æder oc dricker wuerdelige / hand æder oc dricker sig selff Domen / der met at hand icke gør forskel om HERRENS Legme.

Der ere oc der faare saa mange Skrøbelige oc Siuge iblant eder / oc mange soffue. Thi at dømde wi oss selff / da bleffue wi icke dømde. Men naar wi dømis / da straffis wi aff HERREN / Paa det wi skulle icke fordømis met Verden. Der faare mine kære Brødre / naar i komme til sammen at æde / da tøffue sig den ene effter den anden. Men hungrer nogen / da æde hand hiemme / paa det / at i skulle icke komme til sammen til Dommen. Det andet vil ieg beskicke / naar ieg kommer.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.