Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[66v]

Den Christne forsamling oc Chorid siunge tilhobe Credo

Gene iWJ tro alsammen paa en Gud
hiemmels oc iordens skaber
Gudz søn sin fader wilge giorde/
paa det wi hans børn skulle bliffue
Han vil oss forse vor næring/
lyff oc siæl i hans beuaring/
Altid han oss vil beuare/
inted ont skal oss wederfare/
han sørger for oss dag oc nat
for han haffuer alting i sin mact
Vi tro oc alle paa Jesum Christ/
som er Gudz søn och wor Herre/
Som aff den Helligand vndfangen vor/
aff gudLuce idommelig krafft oc ære/
aff Maria den rene Jomffrue/
ith sandeligt menniske er worden
Pint vnder Pontio Pilato
|67r korssfest/ død/ oc iordet/ til heffuedis for
paa tredie dag høg aff døde opstod til hiemmels for/
vor dommer er han vorden
Vi tro oc paa den Helligand/
lig met fader oc met søn/
som alle bedrøffuedisJohan xv hugsualer er/
met dyrebare gaffuer och naader
skøne All gantske Christenhed paa iorden/
Jth samffund giort/ met sine ord/
met hannem wore synder tillgiffne word/
wi menniske skulle alle opstande/ effter dette ælende/
Jth nyt liff er oss bered/
i ewighed til euig tid

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.