Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[67r]

Det danske patrem

VJ tro paa almectigste Gud/
som skapt haffuer hiemmel och iord
Och haffuer oss till sine børn vduald/
ath han vilde vor fader vorde/
han vil oss altid besørge/
liff oc siel vil han foruare/
All vløcke vil han bort køre/
Jnthit ont skall oss offuer falde/
han sørger for oss nat oc dag/
huo er den oss kan gøre skade
Vi tro och paa Jesum Christ
Gudz eniste Søn/ vor egen Herre/
som er euig |67v oc det er vist/
lige met Gud fader i alle ære/
Aff Maria Jomfru rene
met sand mandom lod han sig føde
Aff den helligandz hielp all ene/
for vaar synder lod han sig døde/
oc der met døden offueruant/
sider hoss Gud faders høger hand
Vi tro paa den helliand/
som er Gud met fader oc met Sønnen/
de fattige trøster kallis han/
Lærer dem all sandhed all ene/
den hellige Christelige kircke/
som er alle helgens samfund
den Gud selff pleget ath styrcke/
han vil oss forlade all vaar synd/
och legemet reyse aff døde/
Ath wi euindelig skulle met hannem leffue vden møde
amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.