Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[67v]

Credo

WJ tro alsammen paa en Gud
som hiemmel oc iord oc alting skob/
han kalder sig vor fader kær/
Som børn røre wi hannem paa nær/
han holder oss op vort daglige brød/
At vor siel ey maa lide nød/
liff och legeme beuar han oc
|68r han seer oss for at wi faa nock/
dess haffuer han oc wel stor mact/
Thi alting er hannem vnderlagt
Vi tro oc saa paa Jesum Christ
vor herre och skaber alsomkerist/
Som er Gud faders euig Søn/
hannem lig i mact offuer alle køn/
Aff Maria fød der mand/
det bestillede den Helligand
død paa kaarssit/ helffuede han brød/
Frelste oss saa aff all vor nød/
han opstod/ oc i rigit for/
redde oss rwm vdi Engle kor
Vi tro och paa den Helligand/
met Fader oc Søn en Gud sand/
Som oss i en Christen samfund/
Sambler och pryder mangelund/
wochter oss fra syndelig id/
oc i vor brøst er han oss blid/
Vi skulle oc alle igen opstaa/
met vor ydrct for dommen gaa/
Riget skulle wi faa sammen
Som Christus haffuer oss foruerffuit Amen

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.