Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[78v]

En anden fordanskning paa samme vise

IEsus Christus er vor frelsermand/
han løste oss alle aff Gudz band/
met sin bittre pine och død/
frelste han oss aff helffuedis nød
|79rAth wi det ey mue forgette/
saa vill han oss met sig mette/
han giffuer sit legeme vnder brød/
oc sit blod vnder winen sød
Huo som sig vil her til rede/
sin sag skall han vel offuerlede
Ath Gud for hans verdighed/
Ey skal bliffue hannem euig vred
See til ath du Gud fader priser/
Som dig saa naadelige spiser/
Met sin egen Søns kød oc blod/
Som er din rette plict oc bod
Du skalt tro oc icke tuile/
Ath denne spise hør ey de huile/
Er dig vel/ saa bliff der fra/
Om du vilt Gudz plage vndgaa
Men kender du dig synde fuld/
och ment ath Gud er dig vhwld/
Saa see til Christi Testamente/
oc tag saa dette Sacramente
Han siger selff kommer i arme/
Jeg vil mig offuer eder forbarme/
waare i icke synder oc wandføre/
Da torde i ingen læge atspørge
|79vHagde du verid for vden brøst/
Da hagde du icke behøffuit min trøst
Nu kunde du icke selff hielpe dig/
Der fore motte det kaaste mig
Saa est du en nu brøde fuld/
ehuor ieg haffuer faar dig told/
der faar ieg haffuer ladt effter mig
Mit kød och blod/ der met hielp dig
Vilt du verdelig det anamme/
Och mod dieffuelen braske oc bramme/
Bekent din synd/ oc bed om naade/
Saa gaar du fram for vden waade

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.