Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[79v]

Communio En lofsang met huilcken den Christne forfamling tacker oc ærer Gud

i Cor. xiGVd være loffuit oc benedidet
som oss selff haffuer bespiset/
Met sit legeme och met sit blod/
det giffue oss herre Gud til gode
Kyrieleyson
Herre vid dit hellige legeme/
som Mat iaff din moder Maria kom
dit hellige |80r blod oc din død/
hielp oss o Herre aff all vor nød
Kyrieleyson
Dit hellige legeme er for oss giffuit/
iLuce xxii døden ath wi skulle leffue/
Jngen større gaffue kunde han oss skencke/
der met wi hannem oc hans død betencke
Kyrieleyson
Kerlighed o herre dig saare tuingit haffuer/
ath dit blod ey offuer oss klaffJoan v uer/
som betalede all vor skyld/
ath oss Gud er worden huld
Kyrieleyson
Gud i alle gaffuer oss vil velsigne/
Heb xii ath wi paa hans vey skulle bliffue/
J ret kerlighed oc broderlig tro/
ath den mad kommer oss ey til wro
Kyrieleyson
Herre met din aand oss aldrig forlad
men lad oss dig paakalle i allen stad
Ath din arme Christenhed/
maa leffue i fred oc samdrectighed
Kyrieleyson

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.