Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[95r]

Kong Fredericks vise

FRed giff oss o kere herre i troen ren/
aff naaden din/
formedelst Christum din Søn haffuer du oss løst/
och vdaff din naade/
ith menniske lost hannem worde/
oss alle til trøst
O Herre wor brøst
dw vilt oss snart forgiffue aff din |95v naade blote/
ath wi motte euige leffue
De ord er werde at prise/
som du haffuer sagt/
oc nu met krafft sig mectelig beuise mange land/
de gaa nu fram
Som Esaias spaade/
ath Christus all ene/
det rette skin er/
det wi skulle følge
O min herre oc Gud/
lær mig din vilge ath gøre
Riglige met mact ophøyet er nw din Søn/
i hiemmelss throne/
sit arme folk til gode/
han gaff sit blod all verden til gode/
der met han dieffuelen felde/
met all hans mact/
som før hagde sagt/
Joannes dig til ære/
han forkyndede ath Christus dit lam skulde være
Kong Salomon den vise/
bar sig ret ath och ey forgette/
dig herre oc Gud ath prise
Visdom aff dig fick han visselig/
din vilge til ath gøre/
Dog falt han saare/
ret obenbare/
aff dine lønlige domme/
O min herre oc Gud/
huo dine ord tror/
skal døden ey ramme
Till naade ver herre tilbøyet/
barmhiertelig/
ieg tror paa dig/
forstør dieff|96ruelens trudsel/
der aff stor trøst/
dw Antichrist/
haffuer met sine falske lister
herre sla hannem ned/
din naade oc sandhed de skulle alt priss beholde/
O min herre oc gud/
lad dit naffn prisis bolde
Danniss oc god/
er din kære Søn/
til hannem er min bøn/
om en tro skøn/
det leffuendiss brød han kallis/
huo der aff æder/
som han haffuer sagt/
skal leffue euindelige/
O Jesu Christ/
du est for vist
Gudz ooss oc kerne/
O min herre och Gud/
lad mig hoss Christ bliffue gerne
Marck/ steder/ iord oc hiemmel
skall før forgaa/
huor fast de staa/
dine ord kunde aldrig forgaa/
men bliffue euindelig/
dess trøster ieg mig/
Huo dem tror/
skal fri være/
for strenge dom din/
O herre min/
der met mig gantske vel nøgiss
Amen siger ieg/
huor det herre din vilge føger

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.