Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[93r]

Denne vise skal siungis met den thone som Capitan siungis met

GVd fader i hiemmelen skaber min/
giff naaden din/
Opliuss mig met din Guddoms skin
all den vildfarelse nu forblind
|93v som er førd ind/
See hid met naadens øgen dine/
Lad mig forstaa din hiertens grund/
min mund och hierte rober aff nød/
Skiwle icke for mig din Guddoms ord liffsens port/
Din Søns store pine och død/
haffuer all min sorg och angest ødt
Den tid er nær/
som førre waar spaat/
giff mig gode raad/
wente alt ont bort fra liff oc siel/
J all vor nød/
da stat oss bi/
och gør oss fri/
Och lære oss dig ath kende vel/
offuer oss alle dig forbarme/
Vi arme bede dig for din Søn vor herre/
Ath du lader oss din vilge ret forstaa/
trøst oc all vor begere aff dig/
den stund wi leffue here
Mig er stort raad ath bede dig/
forlad icke mig/
Du skabte alting met Guddoms fund/
Oc dele met mig din visdom rig/
icke fra mig wig/
formedelst Christum rør min hiertens grund
Om den Helligand beder ieg mest/
du |94r wist vel huad ieg haffuer behoff/
Alt mit haab setter ieg till dig/
kom mig arme synder i hu/
Ath ieg gør dig min herre Gud loff
Visdom och raad och salighed/
sent mig her ned/
foruare mig fra falske lære
som wi nw daglige see oc høre/
mit hierte røre/
Dylg icke for mig din Guddoms ære
din Guddoms krafft her til mig sent/
foruent ath dieffuelen oss icke forfører/
J verdens dict/ oc menniskens fund/
Ver rund/
lad mig dig gerne høre/
och din vilge altid gerne gøre
Liff oc siel oc alt det ieg aar/
och ieg formaar befaler ieg i dine hender/
formere i mig den rette tro/
och hoss mig bo/
Den falske mening fra mig went
Beuarre mig met din store mact/
giff act/
huad du haffuer førre forkynt/
Ath falske Propheter skulde gaa fram/
J faare ham oc ere dog vlff|94vue mund/
som skrifften oss siger den rette grund
Din barmhiertighed monne det wolde
din Søn han taalde/ paa korssit for oss den haarde død/
Jeg flyer til dig met ydmyghed/
for sanden ieg ved/
Du vilt ingelunde haffue ød/
den forligelse du haffuer giort saa stor/
Jeg rober till dig/
hør nu min bøn/
Forlad mig alle gerninger onde/
som kunde mig skilye vid hiemmerigis løn/
hør mig o herre formedelst din Søn
i Timot iiii J deris samuittighed ere de brend/
for verden kend/
Som Sancte Pouel oss førre spaade/
Den hellige scrifft aff dem foruent/
oc aldelis skent/
Men herre Gud giff oss din naade/
See till oss i Tim. iineder aff din høyste trone/
Du betalede vore synder alle/
du haffuer oss met Gud fader forligt/
den dict/
Sanctus Paulus monne dig kalde/
en megler til Gud for oss alle
Vdi hiemmelen giff oss effter din pact
stort velde oc mact/
och stat oss bi nw |95r oc i wor død/
oc lad dieffuelen oss icke suige/
aff troen wige/
Lad oss icke komme i den nød/
naar wi komme i dødsens quale/
hugsuale oss da met dit store wold/
Du giff oss da til lige/
dit rige for oss wost du købt och sold/
Mod dieffuelen haffue wi icke anden skiold
Giff oss ret Christelig forstand/
mig och alle mand/
før en døden oss heden kalder/
Till din barmhiertighed wi haabe
och til dig robe/
forførde fra dig ere wi alle/
fra dig oc i vor egen fund/
aff grund bede wi/
for du bleffst vor lige/
Du hielp oss da som du vel kant/
forsant/
dine ord kunde ingen suige/
Giff oss her effter det euige rige

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.