Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[97r]

En hymne aff Christi fødzel A solis ortus cardine

WEr glad dw hellige christen hed/
oc prise Gudz barmhiertighed/
gaat haffuer han nw beuist dig/
han er dig god ewindelig
Jth vnder her paa iørderig/
lod han oss ske saa mildelig/
den som Gud faders wisdom waar/
bleff her i mandom obenbar
Maria moder skær och ren/
fødde en Søn for wden men/
Jngen haffuer førre vist eller tenckt/
at Jomffru fødde wforkrenckt
Jth nyt menniske føddis her/
den som Gudz eniste Søn er/
han er giffuen oss til trøst/
oc haffuer oss alle igen løst
Aff adams synd kom oss den nød
ath oss stod faare den ewige død/
och |97v kom der met i samme stund/
forbandelse saa mangelund
Det tog han bort som nw fød er/
Jesus Christus vor broder kær/
vor synd oc plict drog han paa sig/
vor pine och plage iammerlig
Helffuede/ synd/ och dødsens krafft
som oss hagde for fanger hafft/
vant han offuer i sin mandom/
hans død vaar oss en legedom
Dig wære priss i euighed/
Gud faders store barmhertighed
Som det hagde beuiset saa/
oc vilde døden nedersla
AMEN

* Den samme hymne finder du i det ix blad anderledis fordansket

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.