Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[97v]

Denne sang siungis om Julen

Alle christne frøyde dem nw/
oc gledis i denne tid/
Ath Gud faders Søn enborne/
til dem er nu kommen hid/
glede oc fred kom her ned/
ved en Søn aff iomfru skøn
oss til fromme monne han komme hid aff Gud
|98rEngle skare gledis oc nu/
som i lucten fare/
faar din Christi mandoms ære
hoss hannem monne de vere/
fred oc glede de betede/
heder alle dine vdualde
som dw der til aff gunst ville kalde
Patriarcher oc Propheter/
lang tid haffue begerit/
ath din kere Søn vor herre/
snart vilde komme her ned/
at fuldkomme talen din/
som du sende dem i sind/
der oc saage det Gud loffde glede
Joannes en nu vfødder/
gleddis i sin moders liff/
At din kere Søn vor herre
kom til oss saa ydmyge/
oc stor glede oc stor trøst/
faa de christne i all brøst/
naar de høre met deris ørne dine bud
huilken glede Gud betede/
dig o gode Elizabet/
ved din byrde der dw hørde
huad Gud hagde før forset/
Lige och Simon/
der han til Gudz temple kom
gledde han sig/
oc den tid der ved sagde
Forlad nw din suend o herre/
effter dit ord fare i fred/
fordi mine øgen haffue
nw seet din rette salighed/
som faar alle menniske/
er beredt ved dig christe
|98v hedenske folkis liuss och Jsraels ære
Anna oc saa Prophetissa/
Phanuelis daater
gleddis sig ved dig o Christe/
at du oss fødder est
Och kundgiorde alle dem/
som dig forbiude huer oc en/
du som ene vost den rene guddoms seed
O Gud i den høgeste trone/
loff vere dig oc ære
faar atskillig gunst oc naade/
som du oss førre tilsagde/
ved din tale ved dit ord/
som du sende oss ned til iord/
at hugsuale dine rette vdualde meth

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.