Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[87r]

Den xciiii Psalm Deus vltionum dominus

O Herre Gud som bør ath heffne
O Gud som bør at heffne lad dig nu see
Opstat o herre som dømer all iorden/
betale de hoffuerdige effter deris gerninger
O herre huor lenge skulle de vgudelige/
huor lenge skulle de vngudelige saa hoffmode dem
Hui skulle de saa bryde ont aff sig/
oc tale saa fortredelige
Hui skulle de saa braske/
som synde oc gøre ilde
|87vO herre dit folk fortrenge de/
oc din arff fortrøcke de
De myrde viduer oc vdlendige/
och ihiel sla de faderløse
De sige ath Gud seer det icke/
och ath Jacobss Gud achter det icke
Ach griber forstand i gecke blant folket/
och i daarer naar ville i worde kloge
Skulde han icke høre som skabte alle øren?
skulde han icke see/ som giorde alle øgen?
Skulde han icke straffe/ som kan plage Hedningne?
oc som lærer alle menniske det som de wide
Ja Gud kender vel menniskens tancker/
ath de ere forgengelige
O Gud salig er den mand som du reffser/
oc lærer din low oc vilge
Ath han kan være tolmodig i de onde dage/
ind til graffuen bliffuer beret for de vgudelige
Thi herren vil icke forskiwde sit folk
oc ey forlade sin arff oc eyedom
|88rThi retferdighed kommer vel igen til rette/
oc den effterfølge alle de som ere aff hiertet retskabne
Huo vil trede til mig emod de wdediske?
huo vil staa hoss dem som gøre ilde?
Vden Gud waare selff min hielpere
da waare min siel fuld ner bleffuen i stille
Der som ieg sagde min fod glider/
Herre da styrckede mig din fromhed
Naar ieg haffuer megen induertis bekømrelse/
da huiler min siel sig vid din fortrøstning
Thi huad skulde det skalkachtige parti haffue met dig at skaffue
som haffuer for sed at fare met offuer wold
De fordriste dem megit mod den retferdige mandz siel/
oc fordøme det vskyldige blod
Men Herren er mig til en beskermelse/ oc min Gud til en klippe/
der ieg maa haffue all min tilfluct til
Han skal betale dem for deris |88v ondskaff oc synder han skal forderffue dem snarlige/
Ja vor herre och Gud han skal visselige forderffue dem alle
Gud fader Søn och den Helligand
ske priss oc ære i allen stund

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.