Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[88v]

Den Cxviii Psalm Confitemini domino quoniam bonus

LOffuer Gud at han er saa god/
oc ath hans miskundhed vaarer euindelige
Saa sige och nu Jsraelss folkat/
hanss miskundhed waarer euindelig
Saa siger nu Aaronss huss/
at hans miskundhed vaarer euindelig
Saa sige oc nu alle som frøcte Gud
at hanss miskundhed waarer euindelig
J min nød kallede ieg paa Gud
saa hørde Gud mig rundelige
Effter thi ath Gud er met mig/
da frøcter ieg icke huad mennisken kan gøre mig
Effter thi at Gud er min eniste hiel|89rpere/
da wil ieg vel see paa mine fiende
Der er bedre ath sette sit haab till Gud/
en ath forlade sig paa menniskene
Ja det er fast bedre at sette sit haab till Gud/
en ath forlade sig paa Herrer och Førster
Alle hedninge haffue belagt mig/
men i Gudz naffn fonger ieg vel heffn offuer dem alle
De haffue belagt mig tringt om kring/
men i Gudz naffn vil ieg vel offuer vinde dem
De haffue belagt mig lige som bierg
de ere dog vdsløckte lige som ild i torne
Men i Gudz naffn vill ieg well faa heffn offuer dem alle
De skøde och støtte mig/ ath ieg skulde haffue faldet/
men herren holt mig oppe
Gud er all min styrcke/ oc den loffuer ieg/
thi han er vorden mig till salighed
Der lyder en gladelig oc salig røst/ i de retferdige menniskis bolige/
at Gudz |89v høygre hand beuiser styrcke
Gudz høygre hand er høgt oprackt/
Gudz høygre hand er megtig oc sterck
Jeg skal icke dø/ men leffue/
och forkynde Gudz store gerninger
Men Gud maa vel reffse mig/
dog offuer giffuer han mig icke i døden
Oplader retferdighedens porte for mig
ath ieg maa gaa der ind och loffue Gud
Ja det er visselige herrens port de retferdige mue indgaa ath hannem
Jeg tacker dig ath dw hører mig
oc ath dw est min salighed
Den sten som bygningis mendene bort kaste/
han er bleffuen till en hiørne sten
Ja det er alt sammen sket aff herren
en dog det er vnderligt i vore øgen
Dette er den sande dag som herren haffuer førre skabt/
lader oss frøydis/ oc glædis i hannem
O herre hielp/ o herre giff løcke
velsigened were den som kommer i |90r herrens naffn/ wi velsigne eder i Gudz huss
Gud er en herre oc han opliuser oss/
pryder høytiden met may til alterens hiørner
O herre dw est min Gud/
och ieg vil tacke dig o min Gud/ ieg vill holde megit aff dig
Loffuer Gud ath han er saa god
ath hans miskundhed waarer ewindelige
Gud fader Søn och helligand
ske priss oc ære i allen stund

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.