Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[110v]

Media vita

WJ som leffue paa iorden her
wi ere dødsens fanger/
huem faa wi som hielpen er/
den wi effter lenge?
Det est du |111r herre all ene/
Vi mue vel grede bitterlige/
Thi wi haffue fortørnet dig
Hellige herre Gud/
Hellige stercke Gud/
Hellige barmhiertige frelsere/
du euige Gud/
Lad oss icke falde i den bittre dødsens nød/
Vær oss barmhiertig/
Kyrieleyson
Vi som ere aff synden suar/
Mand oc alle quinder/
huo er den som for oss gaar
oc ville døden lide?
Det giorde Christus all ene/
han haffuer lidt den haarde død/
oc frelst oss aff syndsens nød/
Hellige herre Gud/
Hellige stercke Gud/
Hellige barmhiertige frelsere/
du euige Gud/
Lad oss ey bort kastis i den brendende helffuedis glød/
men vær oss barmhiertig/
Kyrieleyson
Vi som leffue ey som oss bør/
i synden altid falle/
huo er den oss stercker gør
emod vor synder alle/
Den Helligand all ene/
som driffuer synden aff hiertet bort/
hanss er det som vel er giort/
Hellige herre Gud/
Hellige stercke Gud/
Hellige barmhiertige frelsere/
du euige Gud
|111v Lad oss ey fortabis i den suare iammerlige død/
Vær oss barmhiertig/
Kyrieleyson

🙔 Media vita anderledis fordansket finder dw paa det xxi blad

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.