Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[111v]

Den cxl Psalm Eripe me Domine/ Maa huer læse mod sine wvenner som hannem fortale oc forfølge/ Ath Gud vil frelse hannem fra dem oc aff hanss nød oc sorg

HErre frelss mig fra onde menniske/
och beuar mig fra alle vmilde mend
Som betencke ont i deris hierte mod mig
oc berede dem daglige til strid oc trette
De huesse deris tunger som hugormene
det er forgifft oc eder i deris tunger
Herre beuar mig fra de ondis hender
och frelss mig fra alle vretuise mend
|112r Som acte ath kaste min føder om kuld
de hoffmodige lagde deris snarer for mig
De vdsette deris garn och reb for mig
ath ieg skulle falle ned paa vegen
Men ieg sagde til herren du est min Gud
herre hør min ydmyge bøn oc røst
Herre som est min salighedz krafft/
du skiulte oc halp mit hoffuit i striden
Herre lad onde menniske icke fuldkomme
deris onde vilge mod mig som de acte
De motte ellers hofferde den for meget
lad dem icke fonge mact oc offuerhand
Lad deris læbers ondskaff oc fortalelse
betecke deris hoffuit tringt omkring
Lad dem falde i ilden paa gluende kwl
ath de icke staa op igen aff den vselhed
En baguaskere faar icke løcke paa iorden/
en ond mand skal gribis aff døden
Jeg ved ath Gud skall fly de fattige dom oc ret/
och heffne de armis vskel oc wret
Herre de retuise skulle alle loffue dit naffn
oc bliffue for dit ansicte euindelige

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.