Christiern Pedersen: Malmøsalmebogen

[91v]

Den Cxxvi Psalm Jn conuertendo dominus captiuitatem Sion

NAar Gud fonger løst Sions fengsel/
Som en drøm da skal siunis vort trengsel
Da fyldis wi saa met glede oc frøyd
at man maa sige/ Gud haffuer oss ophøyd
Gud haffuer och nw beuist sig vel
Ath wi mue glede oss met skel
Men wilde Gud plat ende vor synd/
som becke tyrckis aff solens brynde
Da wilde wi gerne grede saa/
|92r Paa det wi motte fruct met glede faa
Thi saandant arbeyde/
hør her til/ huo som liffuit haffue vil

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.