Oluf Ulriksen: Haandbog i det evangeliske messeembede

|B 3rPresten siger.

FAr vd oc vig du vrene and. oc giff den helligand rum oc sted

Der nest giør han korssens tegn offuer ansigtet oc brystedt sigendis

Tag det hellige korsens tegn y dit ansigt oc offuer dit bryst. Lader oss alle bede

O Almectigste euige Gud. vor herris Jesu Christi fader. ieg paakaller digh offuer denne N. din tiennere huilken der begerer din dobs gaffue oc din euighe naade oc venskaff. effter den aandelige igenfødelse

O Herre tag denne menniske du som verdis att sige. beder och y skulle faa leder oc y sculle paafinde. bancker paa oc eder scal opladis Saa rek nu det gode dennem som bede. oc oplad dørren for dennem som paaklaper. at han maa |B 3v faa den hymelske badtz oc afftoelsis euige velsignelse oc benedidelse. oc det forloffuede rige din miscundheds gaffue. For din søns Jesu Christi vor herris schyld.

Suar.

Amen

Presten siger

Lader oss alle bede

O Almectigste euige Gud. du som haffuer ødelagt oc fordømdt effter din strenge retferdigheds dom. den vantro verden vdy vandfloden. oc allene tilsaa oc foruarde den tro oc retferdige mand Noe selff ottende med din stoore naade oc barmhiertighedt Oc haffuer drucknedt den forherde hordnackedhe Pharaonem med alt sitt selschaff i det røde haff. oc haffuer friit oc tørt ygennom leed det Jsraelsche folk. Vdi huil|B 4rkedt bad din hellige tilkommendis dob betegnes.

Oc vedt din leffuendes søns daab vor herris Jesu Christi. Huilked der schede y den Jordansche flodt Och samme tiidt indsette och helligt giorde vandett til en daab oc eth fulkommeligt afftoelsis tegn aff alle synder.

Vy bedhe degh for din grundløsse och vbegrybelige barmhiertighedth Ath dhu viille naadelighe ansee denne mennische. N. medt een retsindig oc een fast Christelig tro formedelst den helligaandt. oc ved den hellige oc andelige ygenfødelsis vandbadt och den helligaands fornyelse huilken du indstyrter rundelige y oss ved Jesum Christum vor frelsere. ville afslette alle syne synder och vanartige ondschaff |B 4v huilken det haffuer erffuit aff Adam och det paa sin egen vegne schylligt er. Nu bede vy dig almectigste Gud. at du ville fraschilie oc vdtage dette hersans barn N aff alle vantro mennischis tal. oc indscriffuet oc tagit i den hellige kirke oc Christenhetz Arc Som er y alle Cristne mennischis samfund. att det maa altid vere brendendis y den helligaandt Oc vere glad i een reet tro oc hob Priise loffue oc eere dit naffn Paa det at det maa vere verdigt at faa med alle christne mennische dit foriette rige Vid Jesum Christum vor herre.

Suar

Amen

Presten siger

IEg besueer dig du vrene aandt vid naffn Gud faders oc Gudt søns Oc den helligaands Far vd aff denne Jesu Christi. N. tiennere Amen

|C 1r Lader oss høre til de hellige Euangelii ord Marci. decimo.

I Den tiid baare de børn tiil Jesum. att han sculle tage paa dennem. men disciplerne afstygde dennem som framschickede dennem Der Jhesus saa det. da bleff han fortørnet oc sagde Tilsteder børnen at komme til mig oc forbiuder dennem det icke. Thi saadanne hør hymmerigis rige til. Sandelige siger ieg eder. huo som helst icke annammer Gudtz rige som ett barn. han scal icke indgaa i det rige. Oc der han hade taget dennem vdy sine arme. lagde han siine henner paa dennem oc velsignede dennem.

Saa legger Presten syne henner paa barnsens hoffuit oc lees saa høgt at Faderne høret

Fader vor du som est y. etc

|C 1v Her effter siger Prestin.

Herren beuare din indgang oc vdgang til euig tiid. Amen.

Presten siger

N. Abrenuntias. Forsager du dieffuelin

Fadderne suaare

Jeg forsager.

Oc alle hanss gerninger

Fadderne suare

Jeg forsager.

Oc all hanss medferd oc vesen.

Fadderne suare

Jeg forsager

Presten siger.

Credis in deum patrem Tror du paa Gud fader almectigste hymmels oc iordsens scabermand

Fadderne suare

Jeg troer

Tror du paa Jesum Christum hans enborne søn vor herre Som vor vndfangen aff den helligaandt Fød aff Maria een reen iomffru Pyntt vnder pontii Pylati dom. korsfest. Død oc iordet Nedersti til de nederste Tredie dag opstod aff døde. opfor |C 2r til hymmels oc sider hooss Gudtz høgre side. huilken scal ygen komme dømme leffuendis oc døde

Fadderne suare

Jeg tror

Tror du paa den helligaand den hellige kircke. Alle christne menniskis samfundt Syndsens forladelse Legommens opstandelse Oc det euige liiff effter døden.

Fadderne Suaare

Jeg tror

Vill du døbis

Fadderne suare

Jeg vill.

Saa tager han barnet oc døber det siendis

Ieg døber dig y naffn faders oc søns oc den helligaands Amen.

Presten

Den almectigste gud vor herris iesu cristi fader den som haffuer igen fød dig ved vand oc den helligand haffuer forgiffuit dig alle dine synder han styrke dig meth sin naade til det euige liff Amen

Fred med dig.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.