Christian 3.s danske Bibel

[909]

X.

OC hand giorde sig rede / oc kom der fra / til de Jødiske Landz Steder / paa hin side Jordan / Oc Folcket gick atter til hannem i hobe tal / Oc hand lerde dem atter / som hans seduane vaar. Oc Phariseerne traadde til hannem / oc spurdeMatth. 19. hannem at / Om en Mand maa skilie sig fra sin Hustru? Oc de fristede hannem der met / Men hand suarede / oc sagde / Huad haffuer Mose budet eder? De sagde / Mose tilstedde at scriffue it Skilsmaals breff / oc skillis at. JhesusDeute. 24. suarede / oc sagde til dem / For eders Hiertis haarhed skyld / screff hand eder det Bud / Men aff Creaturens begyndelse / haffuer Gud skabt dem en Mand oc Quinde. DerGene. 1. 2. faare skal Mennisken forlade sin Fader oc moder / oc skal bliffue hoss sin Hustru. Oc de tho skulle vere it Kød / Saa ere de nu icke tho / men it Kød. Huad Gud da haffuer Ephes. 5. tilsammen føyit / skal Mennisken icke atskilie.

Oc hans Disciple spurde hannem atter hiemme om det samme. Oc hand sagde til dem / Huo som skiller sig fra sin Hustru / oc tager en anden / hand bedriffuer hoer met hende. Oc der som en Quinde skil sig fra sin Mand / oc tager en anden / hun bedriffuer hoer.

Oc de førde smaa Børn til hannem / at hand skulde røre ved dem / Oc Disciplene lode ilde paa dem / som baare dem. Der Jhesus det saa / bleff hand fortørnet / oc sagde til dem / LaderMatth. 19. Lucæ 18. smaa Børn komme til mig / oc forhindrer dem icke / Thi Guds rige hører saadanne til. Sandelige / Jeg siger eder / Huo som icke anammer Guds rige / som it lidet Barn / hand skal icke komme der ind. Oc hand tog dem i faffn / oc lagde henderne paa dem / oc velsignede dem.

Oc der hand vaar vdgangen paa veyen / da løb en hen frem / falt paa knæ faar hannem / oc spurde hannem at / Gode Mestere / huad skal ieg gøre / at ieg kand arffue det euige Liff? OcMatth. 19. Lucæ 18. Jhesus sagde til hannem / Hui kalder du mig god? Der er ingen god / vden Gud alene. Du vedst io Budene vel / Du skalt icke bedriffue hoer. Du skalt icke sla ihiel. Du skalt icke stiele. Du skalt icke tale falskt vidnisbyrd. Du skalt ingen besuige. Ere din Fader oc Moder. Hand Exodi 20.Deute. 5. suarede / oc sagde til hannem / Mestere / det haffuer ieg huldet alt sammen op aff min Vngdom. Oc Jhesus saa paa hannem / oc elskte hannem / oc sagde til hannem / En ting fattis dig / gack |910 bort / sæl alt det du haffuer / oc giff det Fattige / saa skalt du haffue it Ligende fæ i Himmelen / Oc kom / effterfølg mig / oc tag Kaarsset paa dig. Men hand bleff ilde til fridz aff den tale / oc gick bedrøffuit bort / Thi hand haffde meget godz.

Matth. 19. Lucæ 18. Oc Jhesus saa sig om / oc sagde til sine Disciple / Huor suarlige skulle de Rige komme i Guds Rige. Oc Disciplene bleffue forferdede for hans tale. Men Jhesus suarede igen / oc sagde til dem / Kiere Børn / Huor suarter det / at de / som sette deris tillid paa Rigdom / kunde komme i Guds Rige. Det er lettere / at it Kamel gaar gennem it Naale øye / End at en Rig kommer i Guds Rige. Da forferdedis de end megit mere / oc sagde til huer andre / Huo kand da vorde salig? Men Jhesus saa paa dem / oc sagde / Hoss Mennisken er det wmuligt / Men icke hoss Gud / Thi alle ting ere mulige hoss Gud.

Da sagde Peder til hannem / See / wi haffue forlat alting / oc haffue effterfult dig. Jhesus suarede / oc sagde / Sandelige / Jeg siger eder / Der er ingen / der som hand forlader Huss / eller Brødre / eller søstere / eller Fader / eller Moder / eller Hustru / eller Børn / eller Agre / For min skyld / oc for Euangelij skyld / At hand ey skal faa hundrede folt igen / Nu i denne tid / Huss oc Brødre / søstre oc modre / oc børn / oc Agre / met forfølgelse / oc i den tilkommendis Verden det Matth. 20.euige Liff. Oc mange skulle bliffue de siste / som ere de første / Oc de skulle bliffue de første / som ere de siste.

Men de vaare paa veyen / oc ginge op til Jerusalem / Oc Jhesus gick faar dem / oc de bleffue forferdede / fulde hannem effter / oc befrøctede sig. Oc Jhesus tog atter de Tolff til sig / och Matth. 20. Lucæ 18.sagde dem / huad hannem skulde vederfaris. See / wi gaa hen op til Jerusalem / Oc Menniskens Søn skal antuordis de Ypperste Prester oc Scrifftkloge / Oc de skulle fordømme hannem til Døden / oc antuorde Hedninge hannem / de skulle bespaatte oc hudstryge / oc bespøtte / oc ihielsla hannem / oc paa tredie dag skal hand opstaa.

Da ginge Jacobus oc Johannes Zebedei Sønner til hannem / och sagde / Mestere / wi Matth. 20.ville / at du skalt gøre oss / det som wi bede dig om. Hand sagde til dem / Huad ville i / at ieg skal gøre eder? De sagde til hannem / Giff oss / at wi maae side / den ene hoss din høyre side / oc den ene hoss din Venstre side / i din Herlighed. Oc Jhesus sagde til dem / J vide icke / huad i bede om. Kunde i dricke den Kalck / som ieg dricker / oc lade døbe eder met den Daab / som ieg bliffuer døbt met? De sagde til hannem / Ja det kunde wi vel. Da sagde Jhesus til dem / Sandelige / i skulle dricke den Kalck / som ieg dricker / oc døbis met den Daab / som ieg bliffuer døbt met / Men at side hoss min Høyre oc hoss min Venstre side / staar mig icke til at giffue eder / men huilke som det er bered.

Oc der de Thi hørde det / toge de det til mistycke met Jacob oc Hans. Da kallede Jhesus Matth. 20. Lucæ 18.dem / oc sagde til dem / J vide / at de Verdzlige Førster regere / oc de Mectige blant dem haffue mact. Men det skal icke vere saa blant eder / Men huilcken som vil vere stor blant eder / hand skal vere eders Tienere. Oc huilcken som vil vere den Ypperste blant eder / hand skal vere alles eders Tienere. Thi Menniskens Søn er oc icke kommen / at lade tiene sig / Men at hand skulde tiene / oc giffue sit Liff til betalning for mange.

Matth. 20. Lucæ 18. Oc de komme til Jericho / Oc der hand gick aff Jericho / hand oc hans Disciple / oc meget Folck / Da sad en blind / ved naffn Bartimeus Timei søn / hoss veyen oc tigde. Oc der hand hørde / at det vaar Jhesus aff Nazareth / da begynte hand at robe / oc sige / Jhesu du Dauidz Søn / forbarme dig offuer mig. Oc mange truede hannem / at hand skulde tie stille. Men hand robte meget mere / Du Dauidz Søn / Forbarme dig offuer mig. Oc Jhesus stod stille / oc loed kalde hannem. Oc de kallede den Blinde / och sagde til hannem / Ver frimodig / stat op / hand kalder at dig. Oc hand kaste sine kleder fra sig / stod op / oc kom til Jhesum. Oc Jhesus suarede / oc sagde til hannem / Huad vilt du / at ieg skal gøre dig? Den Blinde sagde til hannem / Rabboni / at ieg kand see. Oc Jhesus sagde til hannem / gack bort / Din tro haffuer hulpet dig / Oc strax bleff hand seendis / oc fulde hannem effter / paa veyen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.