Frands Vormordsen: Håndbog om den rette evangeliske Messe

|A 2v OM Messen oc huorledis mand henne effter Guds vor herris Jesu cristi ordt oc indsettilse holde skal. med vstraffelige sang. bønner oc Ceremonier

INgen fordriste sig til att holle eller sige nogen besynderlig eller lønlig Messe vdi nogen maade. orsagen fordi at Messen er i sig selffuer inthtet andit end herrens Jesu Christi naduoris brug. vdi huilken skrøbelige oc bedrøffuede. for deris synder samuittigheder. annamendis Jesu christi vor herris sande legemme oc blod. oc hørendis hans dødt oc pynis kundgiørilse. for deris oc all verdens synder. i en sand tro der til. trøstis oc husualis skulle. Der fore skal icke holdes nogen besynderlig messe om søn|A 3rdagen eller nogen aff de høgtidelige dage y kongelige maiestats Christelige ordinantz beneffnde. vden en almindelig oc obenbarlig messe. ligervist som her effterfølger.

Presten oc alteridt skulle med erlige oc rene seduanlige kleder prydes och smyckis icke for nogen tieniste. som Gudt der y skeer. eller att der er nogen hellighed eller nødtortighedt till messens brug oc Sacramentens eyedom vdi nogen maade. Men for een godt gammel erlig oc vdy sig selffuer. nar de retteligen bruges. vstraffelig seduane. icke gudt. men den menige christen forsamling til aere oc een kerlig samdrectigheds tieniste Saa bør altingest y vor christen forsamling tucteligen. høffueskligen. skickeligen. erligen oc endrecteligen att tilgaa. Vore det |A 3v icke for andet end for guds engle som der neruerendis til stede oc mit ibland oss ere. Skal fordi oc saa liuss paa alteridt tendis. kalk oc disck med deris erlige och skickelige tilhøre beredis. Paa det altingest med ceremonier oc huess der tilhør. med sang. bønner oc andet saadant kand skee. ingen til fortørnelse eller forargelse. men til en kierlig oc cristelig forbedring i alle maade. Nar nu altingest med presten oc alteridt er tilredt som forscreffuit er. Da skal Presten ydmygeligen falle paa sine knee for alteridt lesendis Confiteor vid sig selffuer. det er. medt hiertens anger och ruelse sine synder for gudt inderligen ydmygeligen bekende oc i en fast tro til Gudt vor fader vedt vor herre Jesum christum. bedendis om naade. enten paa latine eller danske vid saadan en maade.

|A 4r COnfiteor tibi O domine deus pater misericordiarum et deus totius consolacionis quod sim maximus peccator. et quod offendi te varijs et tam multis modis idque quotidie. Cogitacione. locutione. consensu et opere. vt ne cogitatu quidem. ne dicam verbis enormitatem et multitudinem peccatorum meorum adsequi valeam. Quare oro te et obtestor per vnigenitum filium tuum dominum nostrum Jesum christum vt mei misertus digneris mihi omnia mea peccata remittere. atque tuo sancto spiritu deinceps iuxta beneplacitum voluntatis tue dirigere regere. et gubernare. Amen.

Saa bede sig framdelis for den hellige christne kircke och guds hellige oc ret sande Euangelij ords framgang. for kongelig maiestetis. all hans naa|A 4vdis oc rigsens raad oc hans naadis land oc rijge etc.

Nar dette nu aff presten som forscreffuit stor. giort er. da. men Officium dominicale paa latine i købstederne. eller oc en dansk Psalme aff forsamlingen siunges. maa presten lese for alterid Officium dominicale eller de tempore Voctendis sig att han sitt embede icke besmitter oc forkrencker. med noget offers for synder. eller andre gerningers oc verdskyldts naffn eller titel. effter den paueske vijss oc bespottelse. som her til oc endnu. dessveer. mange steder skeer.

Paa landsbyerne och der som icke ere latinske scoler. skal altingest leses oc siunges paa danske Oc fordi Pro Jntroitu siunges een gudelig Psalme paa danske. vddragen aff den helli|B 1rge scrifft. Der som latinske scoler eere Vore det gaffnligt och tilbørligt att mandt sunge Jntroitus dominicales och trium festorum. Christi. som vddragne ere aff den hellige scrifft aff psalteren paa latine. eller oc i deris sted een dansk Psalme. Deprofundis eller een anden. Psalme. som her effter følger

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.