Frands Vormodsen: Håndbog om den rette evangeliske Messe

[B 1r]

Officium.

Aff dybhedtzens nødt raaber ieg til dig.
herre gudt vilt du mig høre.
Din naadens øren vendt du til mig.
min røst ieg nu framfører.
Giffuer du paa vaare gerninger act |B 1v
att heffne synden med din magt.
o herre huo kand det taalle

Prosequitur ad finem

Hoss dig allene gelder naade oc gunst.
til synden att forlade.
Nar vy dig nogen tidt haffue myst.
vy vide oss ey at raade.
For dig ingen sig berymme kan.
vi maa dig frycte alle mand.
oc trøste dennem paa din naade.
Til gud staar al myn haab oc trøst.
myn gerning kand mig ey baade.
i det du ene haffuer mig forløst.
aff din vsigelig naade.
dine ordt de ere en dyrebar skat.
som du oss haffuer effterladt.
dennem ville vy gerne høre.
Skulle det vere fra morgens stund
oc intil afftens ende.
da skulle mit hiertte |B 2r ingelund
fortuile eller fra dig vendis.
saa bør at vere ret Jsraels art.
at haabe oc tro aff hierttit snart.
och naade aff hannem begere.
Dog synden hoss oss er mangefuldt.
hooss Gudt er meget meer naade.
att hielpe oss er hand vel huldt.
aff nød oc alskenss vaade.
hand er foruist den rette taalck.
som haffuer forløst alt israels folck.
aff sorg oc synder alle Amen.

Kyrieeleyson siunges medt atskillige melodier effter atskillige tiders leilighedt. som seduanligt er. aff degnend.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.