Frands Vormodsen: Håndbog om den rette evangeliske Messe

[C 1v]
Denne Epistel bescriffuer oss til de Corrinter sanctus Paulus.

Epistelen. (i . Cor. Xi).

NAr i komme tilsammen med huer anden. kiere brødre. saa holde i icke herrens afften maaltid. Thi huer holder sin egen natuore vndher maaltiid Oc en hafuer hunger oc den anden eer drucken Hafue i icke huus der i kun |C 2rde ede oc dricke ij. eller foracte i guds forsamling oc beskemme dem som intit haffue. Huad skal ieg sige eder. Skal ieg loffue eder Heer vdi loffuer ieg eder icke Fordi ieg anammede aff herren det som ieg lerde eder Att vor herre Jesus i den nat der hand bleff forraad. tog hand brødet oc tackede oc brødt det oc sagde Tager oc eder. dette eer mit legomme som brydes for eder. gører det i min hukommelse Ligemaade tog hand oc kalken effter afftens maaltiid oc sagde Denne kalc er et nyt testamente i mit blod. dette gører saa offte. som i det dricke. til min hukommelse. Di at saa offthe som i ede dette brød oc dricke aff denne kalc. skulle i forkynde herrens dødt til hand kommer. Der fore huo som eder dette brødt oc dricker aff denne kalck vuerdeligen. Hand eer skyldig herrens |C 2v legomme oc blod. Thi scal ett menniske randsage sig selff. oc saa ede sig aff dette brød oc dricke sig aff denne kalk Fordi den som eder oc dricker vuerdelige. Han eder oc dricker sig selff dommen til. Att hand icke gør vnderskedt paa herrens legomme

Der nest Halleluia. foruden nogen lang halle. med ett eller ij verss. loco gradualis paa latine eller danske. Psalmus Laudate dominum omnes gentes.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.