Frands Vormodsen: Håndbog om den rette evangeliske Messe

[C 2v]
Alleluia bør oss altidt att siunge
Herren loffue oc prijse aff hiertens grunde
Thi hans miscundt haffuer vore synder|C 3r alle vdslet.
al kierlighed oc got haffuer hand oss beted.
Alt det som liiff haffuer. det scal Gud loffue
for hans megne miscund oc store naade.
han haffuer oss giffuit venscaff. styrcke. liiff oc krafft.
hand haffuer forderffuit synd. død oc all dieffuelens magt.
Gud haffuer dem som tro paa hannem iet naade.
vil dennem hielpe oc trøste i al vaade.
himmerigis rige vil handt dennem alle giffue.
det holder han vist. di hand kand icke liue.
O Gud Fader dig vere loff oc aere.
medt din søn Jesu Christo vor frelsere kiere.
desligest den helligaand aff oss |C 3v alle sammen.
vy tacke dig nu oc euindelige Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.