Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[138r]

V. Om Guds Ord dristelig at anamme/ oc om Trøst aff mange Exempler mod Satans gruelig trusel.

Vaag op vaag op i Guds naffn/
du verdige Christenhed/
Oc tack din kieriste Brudgom/
i denne naadelig tid/
J huilcken hand dig sit Ord
haffuer nu vdsent igen/
Der met hand vil oss frelse/
saa mange som det |138v ret elske/
det klinger i alle Land.
Men Dieffuelen Verdsens Første/
Som løgnens Fader er/
Hand vilde det gierne omstyrte/
Met suig hand forbiuder
At ingen skulde Guds Ord sige/
Ved Band oc gods oc Liff/
Hand lader mange fordriffue
Forbrende oc affliffue/
Det hielper hannem dog intet.
Hand skær fast met sine Tender
Satan oc hans partij/
Met trusel vil hand forfærde
Dig verdige Christenhed/
Dog bliff du fast ved Guds Ord/
Thi hand sørger for dig/
Hand siger/ huo dig nogen wret giør
Hans Øyesten hand der met rører/
Hand er din hielp visselig.
See huorledis Gud hialp Jøderne
Vdaff Egypti Land/
Oc i Røde haff forsenckte
Den Konning Pharao/
|139rJericho det maatte oc falde
For Guds Folck strax paa stand/
Aff de Trommeters skalle.
Alt saa hielper Gud dem alle
Som sette deris tro til hannem.
Oc de Madianiter
Giorde Guds Folck platz oc møde/
Oc de Amalekiter/
Guds Folck robte da til Gud/
Hand dem naadelig reddede
Formedelst Gedeon/
Den tid Guds Folck trommetede/
En Hedning den anden myrde
Hundrede oc tiue tusind mend.
Tenck huor tijt Gud beskermede
Fra Sauls haand Kong Dauid/
Den hand haffde myrd saa gierne/
Gud beuarede hannem oc met fliit
For hans egen Søn den skøne
Som kaldis Absalon/
Hand vilde hans liff bortnemme/
Dauid maatte da Rigit rømme/
Men dog der ind igen kom.
Merck huorledis Gud hialp at stride
Alt mod Jeroboam/
J Konning Abia tide/
|139vDen hand omkring sat haffde
At hand kunde icke vndkomme/
Da robte Folckit til Gud/
Saa flyde de Fiender met skamme/
Oc Guds Folck slo aff dennem
Femhundret tusinde døde.
Disligest hialp Gud at kampe
Assa den Konning bold/
Da Serah vilde fordærffue
Guds Folck met mact oc vold/
De monne da Gud paakalde
Aff gantske hiertens grund/
Thi maatte de Blaamend falde
Tusind gange tusind talde/
For Guds Folck samme stund.
See huorledis Gud reddede
Den Konning Ezechiam/
Den storlig truet haffde
Senacherib ved naffn/
Den sin Hær haffde stillet
Alt mod Jerusalem/
Aff dem Guds Engel felde
Firesindstiue tusind oc flere/
Oc saa giorde hand dem tam.
Hør oc huor Gud loed krige
For Konning Josaphat/
|140rDen tid hannem vilde fordriffue
Ammon oc Moab met mact/
Guds Folck haffde sorrig oc klage
Til Gud haffde det sin trøst/
De Hedninger loed Gud plage/
De toge hin anden aff dage/
Oc Guds Folck bleff forløst.
O Christenhed merck lige
Huor Gud sine Fiender slaar/
De mod hans Folck monne stride/
Hans mact er nu lige stor/
Hand kand dig vel beskerme/
Dine haar ere alle talde/
Lad du men Dieffuelen suerme/
Bliff du ved Guds ord gierne
Altid/ saa est du vduald.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.