Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[142r]

VII. Om Guds Ords priss/ ved Exempler aff det Gamle oc ny Testament.

Fryder eder i denne tid/
i ypper Christne alle.
Thi Guds ord i alle lande vijd
vdrobis/ at det monne skalle.
Det kand ey hindris aff nogens suig/
ey aff Tyranner grumme.
Guds ord det bliffuer euinde|142vlig/
for Onde oc for Fromme.
ADAM for sin wlydigheds skyld
Haffde visselig fortabt bleffuit/
Men Gud som er aff Naaden fuld
Haffuer hannem it Lyffte giffuit/
Det Ord anammit hand til sig/
Der aff sig trøste kunde.
Guds ord det bliffuer euindelig
For gamle oc for Vnge.
NOE vaar en Gudfryctig mand
Den Gud haffde selff vdkaarit/
Thi paa Guds Ord sig trøstede hand/
En Eed haffde Gud hannem sorit
Ey mere at sende Vandflod slig/
Sin vrede vilde hand lade vige.
Guds Ord det bliffuer euindelig
For Fattige oc for Rige.
ABRAHAM mod naturlig skel
Da trode hand Gud sin Herre/
Til retuished regnits det hannem vel/
Hans Sæd vilde Gud formere.
Saa giorde oc Gud mod alle tillige
|143rSom paa hans Ord vaare trygge.
Guds Ord det bliffuer euindelig/
Alle dem som der paa bygge.
LOTH vaar en mand som fryctede Gud/
Gud hannem tho Engle sende/
Bad hannem fare aff Sodoma vd/
Hand skulde sig ey omuende/
Strax loed Gud regne hastelig/
Baade Jld oc Suaffuel nedfalde.
Guds Ord det bliffuer euindelig/
Regerer oc styr oss alle.
DAVID en Konning from oc Herre
En mand ret effter Guds villie/
Som hand anamme monne Guds lære/
Saa Gud sit Ord opfylde/
Aff hans Sæd loffuit Gud visselig
Christus skulle Menniske vorde.
Guds Ord det bliffuer euindelig
J Himmelen oc paa Jorden.
IESVS CHRISTVS Marie Søn
Aff den hellig Aand vndfangen/
Huad Propheter spaade om hannem skønt/
Det haffuer hand alt gennem gangen.
Gud sagde/ denne behager mig/
Det er min Søn/ hannem hører.
Guds Ord det bliffuer euindelig/
|143vHannem skulle wi loffue oc ære.
Nu hører oc mercker met flijt/
Huad oss fremdelis bescriffuis
J det ny Testament saa vijt/
J huilckit alt fulddriffuis
Huad før vaar spaad i fordom tid
Om Christo Gud vor Herre.
Guds Ord det bliffuer euindelig/
Vdspredis altid mere.
MATTHEVS Leui Euangelist/
Som vaar aff Toldboden kaldit/
Den første Cantzeler er hand vist/
Lærer oss at søge alle
Den Frelser/ som siger trøstelig/
Kommer i Bedrøffuede alle.
Guds Ord det bliffuer euindelig/
Det kand icke forfalde.
MARCVS hand er den anden vist/
Som rigelig vdbreder
Jertegen store om denne Christ/
Oss alle der met henleder
Til troen/ At hand er naaderig
Retfærdighed oss bereder.
Guds Ord det bliffuer euindelig/
Huad heller mand leer eller græder.
LVCAS er den tredie aff de
|144rSom vidnisbyrd der om bære/
Hand scriffuer det klarlig som wi maa see/
Huor storlig Gud oss ærer/
At hand sin Søn aff Himmelen hid
Loed sig til oss wmage.
Guds Ord det bliffuer euindelig/
Naar vantro gaar tilbage.
IOHANNES en Discipel køn
Hand monne den fierde være/
Vdi Guds ord en Scriffuer skøn/
Giffuer oss en christelig Lære/
Huor wi met Tro oc Kierlighed
Jt helligt Leffnit skulle føre.
Guds Ord det bliffuer euindelig/
Jngen kand det modstand giøre.
PAVLVS er det vdualde Kar/
Hand er den rette Kierne
Som den Trette giør obenbar/
Aff huilcken vredis gierne
Verdsens Vise oc Kettere snilde/
Som storme oc fnyse saare.
Guds Ord det bliffuer euindelig/
Gud det for Verden beuarer.
O Paule hui begynder du
Saa dybelig at scriffue/
Menniskelig fornufft modstride
nu |144v Hendis gierning at fordriffue/
Allene Troen ophøyes aff dig
At hun alting vdretter.
Guds Ord det bliffuer euindelig/
Dog mange der imod tretter.
PETRVS oc andre Apostler gode
Fremføre oc denne Lære/
At wi som tro faa hielp oc bod
Ved Jesum Christ vor Herre/
Til hannem foruise de oss met fliid/
Ved hannem wi hielpis skulle.
Guds Ord det bliffuer euindelig
For Løffuer Biørne oc Vlffue.
O Menniske skick dig nu her saa/
Din gode Tycke lad fare/
Guds Ord oc Scrifften skalt du tro/
Paa det du kant beuare
Samuittighed din/ oc tryggelig
Dig gantske der paa forlade.
Guds Ord det bliffuer euindelig/
Lærer oss Liffs vey oc maade.
O Jesu Christ Guds leffuendis Søn
Lad oss icke fra dig vige/
Paa det wi skulle ey faa ond løn
Om Menniskers lære sig snige
Jnd blant oss/ met stor mord oc suig
|145rAt øde oss alle sammen.
Guds Ord det bliffuer euindelig
Nu oc til euig tid/ Amen.
Loffuer Gud vdi euighed
J Christne aff hierter rene/
At hand sit Ord haffuer nu vdspreed/
Det er hans gierning allene.
Menniskers Lære ere wduelig
Vaare de end alle tilsammen.
Guds Ord det bliffuer euindelig/
Nu siunge wi gladelig/ Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen ved at dobbelt-klikke på et ord. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.