Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[155v]

IIII. En Klagemaal om denne tids gruelige Synder. Her Aruid Perss.

O Verden huor gruer mig for dit væsen/
naar vilt du opnæse/
oc rese aff Synden/
aff Dieffuelen est du bunden
til Helffuedis fart.
O nød/ O jammer/ O ælende/
Saa vden maade oc ende/
Alle stende paa Jorden/
Skendelige forførde vorde/
|156rDet gremmer mig hart.
Døu/ Blind er huer nu i de Sager/
Der i hand skulde vaage/
Oc tage sig vare/
At hand salig maatte fare
J Euighed.
Gantsk Mesterlige oc wformercket/
Dieffuelen saadant vercker/
Oc stercker sin Skare/
Vden all fryct oc fare/
J stor tryghed.
Guds ord der mod rober oc lærer/
Jngen sig forbedrer/
Huer ærer ond Selskab:
Rende i hob til Helffuede aff/
Som i en Dantz.
Synd er ey nu mere for synd actit/
Men huer for sig tracter/
Oc vocter/ huad løst er/
Der til huer nu sig trøst er/
Aldelis gantsk.
Mand finder ey nogen sted vdi Landen/
Guds fryct mere for haanden/
Synd/ klander regerer/
Vng/ Old/ Arm/ Rig sig tierer
J ondskab frijt.
|156vBrask/ bram/ Guds ædele gaffuer skender/
Stor kaast huer tiluender
Oc blender vden sorrig/
Skulde hand end laane oc borge/
Det staa sin tid.
Det vaare vist io it Christeligt stycke/
Maadelige sig skicke/
Vaar icke slem Daarhed/
Mod Gud oc nødtørfftighed/
J spillet mest.
Fraadzeri vraal skraal suerie sla met neffue
Stedz vdi suss hen sueffue/
Oc leffue som Bester/
Acter mand nu aller mest
For tidkort best.
Huo tencker at Gud vil ey sligt haffue/
Huad hielper alle dage
Den skade beklage/
At Gud straffer oc plager
Synden met Død.
Dieffuelen kand mand nu saa til ære
Gierne villig at være/
Kaast tære/ ringe acte/
Egit beste her ey betracte/
Heller Brødris nød.
Men huad til Guds ære kunde komme/
|157rGuds ord oc Christendomme
Til fromme fra arghed/
Der kand mand intet vden Karighed/
Tui dig den skam.
Det er stor Blindhed som ieg mener/
Det maatte stocke oc stene
Vel væne de plager/
Der met Gud saadanne Sager
Vil straffe gram.
Huad vil mand nu om saadanne klage
Der Dieffuelen behage/
Oc voffue liff leffnit/
Gods/ ære/ Hustru/ børn offuergiffuit/
Mod Guds forbund.
Oc de megit Christeligt blod vdspilde/
Sit Færne land foruilde/
Wmilde i Sager/
Huilcket Dieffuelen behager
Vel allelund.
Hoer/ Bolerj er Hiertens gilde/
Slem snack det kand kilde
Aarle silde legemit/
Hoffmod/ Had/ tuedrectighed/
Wlydighed.
Den onde roed Gerighed til Rigdom
Er Gud all Verden om/
|157vDer aff kom den vaade/
At ey ret brugis Guds naade/
Til salighed.
Ah huo kand all ondskab fortellie/
Der aff dybiste Helffuede
Opuelder vden maade/
Lader sig huercken stoppe eller raade/
Nogrelund dissuer.
Mand siunger/ mand maner/ mand lærer/ mand straffer/
Jngen fruct mand skaffer/
Det napper dog intet/
Saa slet Verden forblindet
J arghed er.
Adelen aff ære oc dygd mon sigis/
Ædel naffn dem giffuis
Oc scriffuis til ære/
Om de det alle fuldgiøre
Findis nu vel.
Borger oc Bønder som de mene/
Acte Guds ord rene/
Dog ene i Kircken
Siunis de Gud at dyrcke/
Er det oc skel?
Guds ædele Sæd paa veyen trædis/
Aff Fule opædis/
|158rEy glædis paa stene/
Torn monne hende oc formene
At giøre fruct.
Ey hielper at Gud straffer oc ræder/
Met Jld/ Vand oc væder/
Wglæder/ Dyre tide/
Pestilentz/ Krig/ Oprør/ quide/
Følger dog ingen tuct.
Derfor kiere Herre/ dig dog hid vende/
Paa ondskab giør ende/
Lad kiende din Doms stund/
Dieffuelen sla ned i grund/
Met din Haand vel hart.
Din Herlighed/ O Christ/ sig skynde/
Din Basun lad klinge/
Forsuinde alt wkrud/
Hielp oss vel aff Verden vd/
Jo snart jo snart.
Det begære alle Christne fromme/
Til priss dit Naffn komme/
Hørsomme vden gammen/
Oc sige alle sammen
Amen Amen.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.