Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

|158v V. O du forgifftige Verden.

O du forgifftige Verden/
huad du est fuld aff suig/
Du spiller fast met din Lærdom/
til falskhed met stor fig/
naar nogen vil dig rette/
strax vilt du mod hannem trette/
Du vilt hannem ey lyde/
met løgn oc squalder giør du wmag/
at fordømme |159r til grunde hans sag/
det vil dig dog en gang/
naar du stander i rette for Dom fortryde.
O Fader du siger oss alle
Huor huer nu forgifftig er/
Dog wi dig Fader monne kalde/
Ret baade Leeg oc Lærd/
Wi kaldis være alle Christne/
Dog ere mesten visne/
Oc haffue ret ingen ro/
Hin anden at besuige met list
Kort ere wi tilrede foruist/
Wi passe ey paa det er
Din Guddommelig rette befaling imod.
O Jesu Christ vor broder
See til din lille Hiord/
Du est vor Hyrde saa goder
Fri oss fra Dieffuelens mord/
|159vDe ere saa mange paa støde
Oc ville oss plat legge øde/
Forargelse stor optende
Met vold/ suig/ hoer/ løgn oc bedragerj/
End ville de for dig være fri/
Men du haffuer selff sagt
Oc ladet dit Ord forkynde deris ende.
O du søde hellig Aand kom
Fordriff all falsk oc suig/
Hoss dem som tror din Lærdom
Lad Christ være i dem rig/
Saa gaar det vel met alle
Aff hiertet Gud tilfalde/
Hand hielper oss allen stund
Forsørger baade til Liff oc Siel
At wi ey lenger bliffue Syndsens træll/
Thi sige wi hannem
Stor tack priss oc loff aff hiertens grund.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.