Hans Thomissøn: Den danske Psalmebog

[159v]

VI. J Verden er stor Modgang/ stor falsk oc suig.

J Verden er stor modgang |160r stor falsk oc suig/
oc mest aff dem som sig sige Christelig/
huad helder de ere Ædel eller arme.
Saa mangtit Menniske er til ieg sige vil/
som denne Verden belurer met sit spil/
der offuer den høyeste Gud sig forbarme.
Hoffmod er stor Aarsage til/
hun ene allting regere vil/
oc ingen met sig vnde/
Gerighed er oc en roed/
hun er ret intet god/
hun flecker som sultne hunde.
|160vAh mammon huad du est fuld met frost oc kuld
Dit spil er en begyndelse til Sølff oc Guld/
Du mangtet hierte køler fra Guds lære/
Ah hofferdighed du est en slemmer gest
Du kant oc skicke dine Lemmer allsombest
At de tencke til euig tid her være/
Men Døden tager dem met hast/
Du leer oc skricker du fule gast/
Du haffuer dem i dine Lencker/
At de ey i deris tid
Kiende Gud være dem blid/
Falsk løn du dine Tienere skencker.
Christ hielp oss alle vel fra stort wskel
Som kiød oc blod oc Satan mod vor Siel
Met wkyskheds mangefold synd bedriffue/
Der til met had oc affuind offuer huert bord
Som fører kiff bulder oc blodige mord/
Alt som Cain monne Abel affliffue.
Den synd fortærer hiertet mest
J Scrifften findis hun alleruerst/
Vor Gud mon Kierlighed være/
Huo der vil være hans Brud
Denne synd skal hand driffue vd/
Saa met Christo kronen bære.
OPueck oss Herre altid oc vær oss blid/
See til oss met dine naadelige øyne hid/
|161rFra all vor brøst du kant oss fri oc frelse/
Dig være priss oc ære vor Broder kier/
Wi tro oss i dig salig at være/
Det lærer oss den hellig Aands bekiendelse/
Ved hannem gaa wi dristelig frem/
Gud Fader hielp du alle dem
Din kiere Søn tilfalde/
Læg all vor synd/ giør oss sund
Vor Gud aff hiertens grund/
Saa bliffue wi dine Børn alle.

Klik på et sidetal i tekstens venstremargin for at se en faksimile af siden.

Du kan slå ord fra teksten op i ordbogen. Aktivér "ordbog" i toppen af siden for at komme i gang.